Trwa ładowanie...
Notowania
DataTytułKursZmiana
2022-12-21
ALI Rejestracja przez Krajowy Rejestr Sądowy połączenia z podmiotem zależnym Spółki z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego podmiotu zależnego Spółki. Nabycie akcji własnych przez podmiot zależny Spółki w celu ich następczego umorzenia.
1,38
+0,36
2022-11-16
ALI Wniesienie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na wydane przez Komisje Nadzoru Finansowego decyzje w zakresie nałożenia na Spółkę kar pieniężnych i sankcji administracyjnej w postaci cofnięcia Spółce zezwolenia na wykonywanie działalności określonej w art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi.
1,26
+4,35
2022-11-16
ALI Uzyskanie zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na koncentrację
1,26
+4,35
2022-11-10
ALI QS 3/2022: formularz skonsolidowanego raportu kwartalnego
1,27
+4,31
2022-10-18
ALI Doręczenie decyzji KNF w sprawie wniosku Altus S.A. o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 4 lutego 2020 r.
1,38
0,00
2022-10-10
ALI Zawarcie Umowy Inwestycyjnej przez podmioty zależne.
1,27
0,00
2022-10-10
ALI Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej o rozpoczęciu istotnych negocjacji przez podmiot zależny.
1,27
0,00
2022-08-30
ALI PS /: formularz skonsolidowanego raportu półrocznego
1,29
+7,75
2022-08-25
ALI Szacunkowe wyniki finansowe za I półrocze 2022 r.
1,33
+4,51
2022-08-24
ALI Temat: Powołanie Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz powołanie składu Komitetu Audytu działającego w ramach Rady Nadzorczej.
1,45
-8,28
2022-07-01
ALI Skarga kasacyjna Altus w NSA
1,28
0,00
2022-06-24
ALI Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Altus S.A. w dniu 24 czerwca 2022 roku
1,29
-4,63
2022-06-24
ALI Informacja o powołaniu członków Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji.
1,29
-4,63
2022-06-24
ALI Informacja o treści uchwał podjętych oraz niepodjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ALTUS S.A.
1,29
-4,63
2022-06-02
ALI Uzupełnienie raportu bieżącego nr 5/2022 z dnia 27 maja 2022 roku w sprawie ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 24 czerwca 2022 roku
1,14
+4,39
2022-05-27
ALI Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Altus S.A. wraz z projektami uchwał
1,16
+2,16
2022-05-26
ALI Uchwała Rady Nadzorczej Spółki w sprawie oceny wniosku w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy 2021
1,19
-2,53
2022-05-06
ALI QS 1/2022: formularz skonsolidowanego raportu kwartalnego
1,42
-1,41
2022-04-08
ALI Szacunkowe wyniki finansowe za rok 2021
1,42
0,00
2022-03-28
ALI Informacja o zmianie terminu przekazania raportu okresowego
1,50
-2,68
  • Poprzednia strona
  • z 30
  • Następna strona