Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
ALTUS: strona spółki
26.04.2024, 18:19

ALI SRR /2023: formularz dla skonsolidowanych raportów rocznych sporządzonych wg MSR

STRONA TYTUŁOWA
 FALSEskorygowany             
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
 
   Skonsolidowany raport roczny SRR2023    
           (rok)    
 
 
  dla   
 
    (rodzaj emitenta – w przypadku wyboru opcji „dla innych emitentów”)    
 
   za rok obrotowy2023obejmujący okresod2023-01-01do2023-12-31  
 
 zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe wedługMSR zatwierdzonych w UE  
        w walucie     
 
       data przekazania:2024-04-26    
 
 
  ALTUS SPÓŁKA AKCYJNA  
  (pełna nazwa emitenta)  
  ALTUS S.A. Finanse inne (fin)  
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)  
  00-696 WARSZAWA  
  (kod pocztowy) (miejscowość)  
  PANKIEWICZA 3  
  (ulica) (numer)  
  (0-22) 380 32 85 PLTFI000035  
  (telefon)  (fax)  
  biuor@altustfi.pl www.altustfi.pl  
  (e-mail)  (www)  
  1080003690 141158275  
  (NIP)  (REGON)  
  259400I3CQZRPFFK6Q84 0000290831  
    (LEI)       (KRS)   
 UHY ECA Sp. z o.o. 
 (firma audytorska)          


WYBRANE DANE FINANSOWE
       
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 2023202220232022 
 Przychody ze sprzedaży54 193,0041 592,0011 967,008 871,00 
 Koszty działalności operacyjnej44 910,0034 216,009 917,007 298,00 
 Zysk (strata) na sprzedaży9 283,007 376,002 050,001 573,00 
 Zysk (strata) na działalności operacyjnej2 549,0010 510,00563,002 242,00 
 Zysk (strata) przed opodatkowaniem14 501,0010 632,003 202,002 268,00 
 Zysk (strata) netto10 291,008 101,002 273,001 728,00 
 Zysk (strata) netto przypadająca akcjonariuszom spółki dominującej9 152,006 384,002 021,001 362,00 
 Średnia ważona liczba akcji40 920 000,0040 920 000,0040 920 000,0040 920 000,00 
 Zysk (strata) netto na jedną akcję (w zł/EUR)0,220,160,050,03 
 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej8 761,007 539,001 935,001 608,00 
 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-14 098,005 615,00-3 113,001 198,00 
 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-1 693,00-1 978,00-374,00-422,00 
 Aktywa trwałe8 404,006 558,001 933,001 398,00 
 Aktywa obrotowe152 758,00136 013,0035 133,0029 001,00 
 Aktywa razem161 162,00142 571,0037 066,0030 400,00 
 Kapitał własny135 562,00126 290,0031 178,0026 928,00 
 Zobowiązania i rezerwy długoterminowe3 355,00144,00772,0031,00 
 Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe22 245,0016 137,005 116,003 441,00 
 Pasywa razem161 162,00142 571,0037 066,0030 400,00 
 Liczba akcji40 920 000,0040 920 000,0040 920 000,0040 920 000,00 
 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)3,313,090,760,66 
       
 Wybrane dane finansowe zawarte w niniejszym sprawozdaniu finansowym zostały przeliczone na EURO według następujących zasad: -poszczególne pozycje aktywów i pasywów na dzień 31.12.2023 roku– według średniego kursu ogłoszonego na dzień 31 grudnia 2023 r. przez Narodowy Bank Polski (4,3480 zł / EURO), -poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów środków pieniężnych – według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca okresu sprawozdawczego (4,5284 zł / EURO) w 2023 r., -poszczególne pozycje aktywów i pasywów na dzień 31.12.2022 roku – według średniego kursu ogłoszonego na dzień 31 grudnia 2022 r. przez Narodowy Bank Polski (4,6899 zł / EURO), -poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów środków pieniężnych – według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca okresu sprawozdawczego (4,6883 zł / EURO) w 2022 r. 
       
 Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa 
       

KOREKTA RAPORTU
        
 INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU 
        
 Skorygowany raportem bieżącym nr  z dnia o treści: 
        
   
        
 PlikOpis 
    
        

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
    
 ZAWARTOŚĆ RAPORTU 
    
 Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy 
    
 PlikOpis 
 Altus_2024-04-26_pl.xhtmlList Prezesa Zarządu Altus do sprawozdania 2023 
 Altus_2024-04-26_pl.xhtml.xades  
 ali-2023-12-31-pl.zipSkonsolidowane sprawozdanie finansowe Altus 2023 
 ali-2023-12-31-pl.zip.xades  
 ALTUS_2023-12-31_pl.xhtmlSprawozdanie Zarządu z działalności Altus i Grupy 2023 
 ALTUS_2023-12-31_pl.xhtml.xades  
 informacja_o_wyborze_2024_04_26.xhtmlInformacja o wyborze firmy audytorskiej 
 informacja_o_wyborze_2024_04_26.xhtml.xades  
 SzB_Altus_SSF_2023-12-31_pl.xhtmlSprawozdanie z badania skonsolidowanego sprawozdania Altus 
 SzB_Altus_SSF_2023-12-31_pl.xhtml.xades  
 Oswiadczenie_RN_dot_KA_Altus_2023.xhtmlOświadczenie_RN_o_Komitecie_Audytu 
 Ocena_RN_Altus_do_sprawozdania_skonsolidowanego_2023.xhtmlOcena Rady Nadzorczej Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego 2023 
    

Załączniki

Inne komunikaty