Trwa ładowanie...
Notowania
MABION: strona spółki
30.08.2022, 14:31

MAB Przyznanie akcji i podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego

Zarząd Mabion S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 30 sierpnia 2022 roku powziął wiadomość o zapisaniu w dniu 25 sierpnia 2022 roku na rachunkach papierów wartościowych osób uprawnionych 500 akcji zwykłych na okaziciela serii S o wartości nominalnej 0,10 złoty każda, wyemitowanych przez Spółkę w związku z realizacją przez te osoby praw z warrantów subskrypcyjnych serii B przyznanych w ramach Programu Motywacyjnego za 2021 rok. Tym samym nastąpiło przyznanie akcji w rozumieniu art. 451 §2 Kodeksu spółek handlowych oraz podwyższenie kapitału zakładowego Spółki zgodnie z art. 452 §1 Kodeksu spółek handlowych.
Program Motywacyjny został przyjęty uchwałą nr 24/VI/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia Programu Motywacyjnego, a emisja akcji serii S nastąpiła w wykonaniu uchwały nr 25/VI/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie emisji w celu realizacji Programu Motywacyjnego, warrantów subskrypcyjnych serii A i B z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, uprawniających do objęcia akcji serii R oraz akcji serii S oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii R oraz akcji serii S, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz związanej z tym zmiany Statutu Spółki. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w wyniku przyznania ww. akcji serii S, kapitał zakładowy Spółki wynosi obecnie 1.616.232,60 zł i dzieli się na 16 162 326 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda, w tym: - 450.000 akcji imiennych, uprzywilejowanych serii A, - 450.000 akcji imiennych, uprzywilejowanych serii B, - 450.000 akcji imiennych, uprzywilejowanych serii C, - 450.000 akcji na okaziciela, zwykłych serii D, - 100.000 akcji imiennych, uprzywilejowanych serii E, - 100.000 akcji imiennych, uprzywilejowanych serii F, - 20.000 akcji imiennych, uprzywilejowanych serii G, - 2.980.000 akcji na okaziciela, zwykłych serii H, - 1.900.000 akcji na okaziciela, zwykłych serii I, - 2.600.000 akcji na okaziciela, zwykłych serii J, - 790.000 akcji na okaziciela, zwykłych serii K, - 510.000 akcji na okaziciela, zwykłych serii L, - 360.000 akcji na okaziciela, zwykłych serii M, - 340.000 akcji na okaziciela, zwykłych serii N, - 300.000 akcji na okaziciela, zwykłych serii O, - 1.920.772 akcji na okaziciela, zwykłych serii P, - 11.000 akcji na okaziciela, zwykłych serii S, - 2.430.554 akcji na okaziciela, zwykłych serii U. Akcje imienne serii A, B, C, E, F i G są uprzywilejowane w ten sposób, że każda z nich uprawnia do dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu. Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji Spółki wynosi 17.732.326 głosów. Wysokość warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki wynikająca z uchwały nr 25/VI/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2018 r., po wydaniu akcji, o których mowa w niniejszym raporcie, wynosi nominalnie 11.400 złotych, przy czym zgodnie z ww. uchwałą nr 25/VI/2018 realizacja prawa do objęcia akcji w ramach ww. warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego mogła zostać wykonana przez osoby uprawnione do dnia 31 lipca 2022 r. Spółka podejmie stosowne działania w celu ujawnienia aktualnej wysokości warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Inne komunikaty