Trwa ładowanie...
Notowania

PPS Sąd Najwyższy oddalił skargę kasacyjną EPSILON

Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. ("Spółka"), w nawiązaniu do raportów nr 24/2018, 32/2018 oraz 34/2019 informuje, że otrzymał wyrok Sądu Najwyższego z dnia 2 czerwca 2022 r. oddalający skargę kasacyjną Epsilon FIZAN od wyroku Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 20 września 2019 r. w części oddalającej apelację EPSILON FIZAN od wyroku Sądu Okręgowego Sądu Gospodarczego w Białymstoku oddalającego powództwo EPSILON FIZAN o uchylenie uchwały nr 12 Walnego Zgromadzenia z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy 2017 r.
Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Inne komunikaty