Trwa ładowanie...
Notowania

MEX Informacja dotycząca wstępnych szacunkowych skonsolidowanych wyników finansowych Grupy Kapitałowej Emitenta za pierwsze półrocze 2022 roku

Zarząd Mex Polska S.A. z siedzibą w Łodzi („Emitent”) informuje, że po dokonaniu w dniu 14 września 2022 r. agregacji i weryfikacji skonsolidowanych danych finansowych Grupy za pierwsze półrocze 2022 roku przewiduje, że skonsolidowane przychody netto będą na poziomie 35 039 tys. zł w porównaniu do 9 772 tys. zł za analogiczny okres poprzedniego roku, skonsolidowany zysk na działalności operacyjnej będzie na poziomie 1 831 tys. zł w porównaniu do 428 tys. zł za pierwsze półrocze 2021 roku, natomiast skonsolidowany zysk netto Grupy będzie na poziomie 727 tys. zł w porównaniu do 288 tys. zł za analogiczny okres roku 2021.
Skonsolidowane wyniki pierwszego półrocza 2022 roku są nieporównywalne z wynikami pierwszego półrocza 2021 z uwagi na: a) zamknięcie lokali gastronomicznych przez ponad 4 miesiące pierwszego półrocza 2021 roku w związku z pandemią COVID-19, b) negocjacje z wynajmującymi skutkujące zmniejszeniem obciążeń czynszowych w okresie „lockdownu”, c) umorzenie w pierwszym półroczu 2021 roku subwencji otrzymanych w ramach Tarczy Finansowej PFR 1.0, d) otrzymanie w pierwszym półroczu 2021 roku wsparcia w ramach tarcz antykryzysowych na: dopłaty do wynagrodzeń pracowników z Wojewódzkich Urzędów Pracy, dotacje z Powiatowych Urzędów Pracy oraz umorzenie części składek ZUS, e) rozwiązania w 2022 roku rezerwy na opcje menedżerskie, f) w związku z bardzo wysoką inflacją w pierwszym półroczu 2022 roku wystąpiły duże waloryzacje czynszów oraz wzrost kosztów spożywczych, duży wzrost kosztów mediów oraz wzrost kosztów wynagrodzeń m.in. na skutek dużego wzrostu kwoty minimalnego wynagrodzenia, g) wprowadzenia od początku 2022 roku w ramach tzw. Nowego Ładu zmian w naliczeniach wynagrodzeń, m.in. kadry zarządzającej poprzez naliczanie ubezpieczenia zdrowotnego w wysokości 9% wynagrodzeń z tytułu powołania. Emitent zastrzega, że skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy jest przedmiotem badania przez biegłego rewidenta, co powoduje, że prezentowane wielkości mają charakter szacunków i mogą ulec zmianie. Precyzyjne i szczegółowe dane finansowe za pierwsze półrocze 2022 roku wraz opisem zostaną zaprezentowane w Śródrocznym Sprawozdaniu Finansowym zamieszczonym w raporcie okresowym, który Emitent opublikuje w dniu 28 września 2022 roku.

Inne komunikaty