Trwa ładowanie...
Notowania

MCR Nabycie akcji własnych

Zarząd „MERCOR” S.A. („Emitent") niniejszym informuje, że w ramach realizacji programu skupu akcji własnych, zatwierdzonego Uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki („Uchwała”)
z dnia 30 czerwca 2020 r. (Raport Bieżący nr 16/2020 z dnia 1 lipca 2020 r.), dom maklerski Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie, działając na rachunek Emitenta: - w dniu 26 września 2022 r. nabył 115 akcji własnych Emitenta po średniej cenie wynoszącej 12,90 złotych za akcję. Łączna wartość nabytych akcji wynosi 1 483,50 złote. Nabyte akcje stanowią 0,00073% kapitału zakładowego Emitenta oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta; - w dniu 27 września 2022 r. nabył 125 akcji własnych Emitenta po średniej cenie wynoszącej 13,00 złotych za akcję. Łączna wartość nabytych akcji wynosi 1 625,00 złotych. Nabyte akcje stanowią 0,00080% kapitału zakładowego Emitenta oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta; - w dniu 28 września 2022 r. nabył 119 akcji własnych Emitenta po średniej cenie wynoszącej 12,70 złotych za akcję. Łączna wartość nabytych akcji wynosi 1 511,30 złotych. Nabyte akcje stanowią 0,00076% kapitału zakładowego Emitenta oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta; - w dniu 29 września 2022 r. nabył 128 akcji własnych Emitenta po średniej cenie wynoszącej 13,00 złotych za akcję. Łączna wartość nabytych akcji wynosi 1 664,00 złote. Nabyte akcje stanowią 0,00082% kapitału zakładowego Emitenta oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta; - w dniu 30 września 2022 r. nabył 251 akcji własnych Emitenta po średniej cenie wynoszącej 12,90 złotych za akcję. Łączna wartość nabytych akcji wynosi 3 237,90 złotych. Nabyte akcje stanowią 0,00160% kapitału zakładowego Emitenta oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Łączna liczba posiadanych przez Emitenta akcji własnych po uwzględnieniu powyższych transakcji wynosi 83 126 akcji, które stanowią 0,53087 % kapitału zakładowego Spółki oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. W załączeniu Emitent przekazuje wykaz ze szczegółowymi danymi o transakcjach zakupu akcji własnych dokonanych w okresie od 26 – 30 września 2022 r. Podstawa prawna: art. 2 ust. 3 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji w zw. z art. 5 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

Załączniki

Inne komunikaty