Trwa ładowanie...
Notowania
REMAK: strona spółki
3.10.2022, 16:10

RMK Informacje udzielone akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem.

Zarząd Remak-Energomontaż S.A. ("Emitent", "Spółka"), przekazuje do wiadomości odpowiedzi na pytania zadane przez akcjonariusza Otwarty Fundusz Emerytalny PZU "Złota Jesień", w oparciu o wniosek datowany na dzień 20 września 2022 roku, na podstawie art. 428 § 6 k.s.h.:
1.Pytanie oznaczone nr „1/”: „W raporcie z 10 stycznia 2022 r. Remak informując o wniesieniu powództwa przez Prezesa Zarządu p. Umińskiego stwierdził, że „powództwo zawiera także wniosek ewentualny o stwierdzenie nieważności powyższej uchwały, jak również wniosek o udzielenie zabezpieczenia roszczeń objętych pozwem”. Czy Remak posiada wiedzę na temat ewentualnego udzielenia zabezpieczenia przez sąd, a jeżeli tak, to kiedy spółka uzyskała o tym wiedzę i dlaczego nie został opublikowany raport bieżący? Jeżeli sąd oddalił wniosek p. Umińskiego w sprawie ustanowienia przedmiotowego zabezpieczenia, to z jaką datą zostało wydane rozstrzygnięcie sądu i dlaczego Remak nie opublikował raportu bieżącego aktualizującego informacje zawarte w raporcie z 10 stycznia br.?” Odpowiedź: Zgodnie z informacjami powziętymi przez Spółkę, przedmiotowy wniosek o udzielenie zabezpieczenia został oddalony, na mocy postanowienia Sądu z dnia 2 sierpnia 2022 r. Nie zachodzą przesłanki aktualizujące obowiązek raportowania w takiej sytuacji. 2.Pytanie oznaczone nr „2/”: „Czy Remak otrzymał odpis pozwu złożonego przez p. Umińskiego, a jeżeli tak, to kiedy i jakie zajął stanowisko jako pozwana spółka?” Odpowiedź: Sąd nie doręczył jeszcze Spółce odpisu przedmiotowego pozwu. 3.Pytanie oznaczone nr „3/”: „Jaki jest aktualnie status Stanisława Kalarusa? Czy jest on uznawany przez Zarząd Remak za Członka Rady Nadzorczej Remak? Jaki jest skład Rady Nadzorczej Remak? Odpowiedź: Zgodnie z przekazanymi już wcześniej wyjaśnieniami, Spółka stoi na stanowisku, iż w dniu 7 grudnia 2021 roku nie doszło do wyboru członka Rady Nadzorczej Remak-Energomontaż S.A. w osobie Pana Grzegorza Janasa, w drodze głosowania oddzielnymi grupami, a tym samym nie doszło do wygaśnięcia mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej Remak-Energomontaż S.A., w tym Pana Stanisława Kalarusa. W związku z powyższym, skład rady nadzorczej jest niezmienny i obejmuje: Panią Agnieszkę Raczewską- Bieleń oraz Panów: Sebastiana Durka, Macieja Bałazińskiego, Bogdana Serwatkę, Jana Krzemińskiego i Stanisława Kalarusa. 4.Pytanie oznaczone nr „4/”: „W dniu 9 czerwca 2022 roku Remak opublikował raport bieżący o powołaniu przez Radę Nadzorczą Pana Sławomira Chomiuka do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu z dniem 10 czerwca br.https://www.remak.com.pl/inwestorzy/raporty-gieldowe/raporty-biezace/983-nr192022-powolanie-wiceprezesa-zarzadu-remak-energomonta. Wnosimy o udzielenie informacji, kiedy i którzy członkowie Rady Nadzorczej Remak zostali powiadomieni o projekcie ww. uchwały, kto brał udział w głosowaniu i w jakim trybie? Czy treść uchwały została zgłoszona do rejestru przedsiębiorców KRS?.” Odpowiedź: Projekt uchwały powstał w trakcie posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 9 czerwca 2022 roku, o którym powiadomieni zostali wyłącznie niekwestionowani członkowie Rady Nadzorczej w osobach: Pani Agnieszki Raczewskiej- Bieleń oraz Panów: Sebastiana Durka, Macieja Bałazińskiego, Bogdana Serwatki, Jana Krzemińskiego, którzy to członkowie następnie brali udział w głosowaniu tajnym w sprawie podjęcia uchwały. Uchwała podjęta została jednogłośnie, a następnie złożona razem z odpowiednim wnioskiem do rejestru przedsiębiorców KRS. 5.Pytanie oznaczone nr „5/”: „Zarząd Remak kwestionuje wybór Grzegorza Janasa w drodze głosowania grupami w dniu 7 grudnia 2021 r. W świetle powyższego wnosimy o udzielenie informacji, dlaczego Zarząd Remak nie zaskarżył uchwały w trybie art. 425 Kodeksu spółek handlowych celem stwierdzenia jej nieważności?” Odpowiedź: Informacje stanowiące odpowiedź na powyższe pytanie zostały zawarte już w przywołanym przez akcjonariusza raporcie bieżącym nr 3/2022 z dnia 10 stycznia 2022 roku, a także w odpowiedzi na pytanie nr 1 akcjonariusza z dnia 4 stycznia 2022 roku, w związku ze złożonym w tym zakresie wnioskiem oraz w raporcie bieżącym nr 4/2022. Przedmiotowa uchwała została zaskarżona pozwem wniesionym przez Prezesa Zarządu Spółki o ustalenie nieistnienia uchwały Walnego Zgromadzenia, w którym to pozwie zawarty jest również wniosek ewentualny składany na zasadzie art. 425 k.s.h. tj. o stwierdzenie nieważności tej uchwały. Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 12) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Inne komunikaty