Trwa ładowanie...
Notowania
IZOSTAL: strona spółki
13.10.2022, 15:02

IZS Rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym zmian Statutu Spółki Izostal S.A.

Zarząd Izostal S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 13 października 2022 r. Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji zmian Statutu Spółki, przyjętych Uchwałą nr 3/2022 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 4 sierpnia 2022 r. Treść zmienionych lub nowych postanowień Statutu Izostal S.A. stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Ponadto w załączeniu do niniejszego raportu Zarząd Spółki przekazuje tekst jednolity Statutu Spółki, uwzględniający jego zmiany. Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

Inne komunikaty