Trwa ładowanie...
Notowania
EUROTEL: strona spółki
14.10.2022, 17:23

ETL Ogłoszenie Zarządu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUROTEL S.A.wraz z projektami uchwał.

Zarząd EUROTEL S.A z siedzibą w Gdańsku, że na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. w zw. z art. 398 k.s.h oraz art. 402(1) § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 3 lit. „a” oraz § 24 lit. „j” Statutu Spółki zwołuje na dzień 10 listopada 2022 roku na godzinę 11:00, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w siedzibie Spółki, w Gdańsku przy ul. Myśliwskiej 21, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 4. Wybór komisji mandatowo- skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 7. Zamknięcie Zgromadzenia. Dzień rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przypada na dzień 25 października 2022 r. Adres poczty elektronicznej Spółki przeznaczony do kontaktów ws. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia : walne@eurotel.pl. Szczegółowa treść ogłoszenia Zarządu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz projekty uchwał stanowią załączniki do niniejszego ogłoszenia. Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 757)

Załączniki

Inne komunikaty