Trwa ładowanie...
Notowania
CCC: strona spółki
21.10.2022, 20:29

CCC Żądanie zwołania nowego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CCC S.A. oraz odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CCC S.A. zwołanego na dzień 28 października 2022 r.

Zarząd CCC S.A. („Spółka”), działając na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”) informuje, że w dniu 21 października 2022 r. otrzymał od Ultro S.à r.l. z siedzibą w Luksemburgu („Akcjonariusz”), żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, złożone w trybie art. 400 § 1 KSH („Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie”), z następującym porządkiem obrad („Żądanie”):
1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych serii L oraz M, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii L oraz M, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii L oraz akcji serii M oraz praw do akcji serii M do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., dematerializacji akcji serii L, akcji serii M oraz praw do akcji serii M, upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji serii L, akcji serii M i praw do akcji serii M w depozycie papierów wartościowych oraz zmiany Statutu Spółki. 6. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. 7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie wraz z załącznikiem – projektem uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia – Zarząd Spółki przekazuje w załączniku do niniejszego raportu bieżącego. Informację o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez Zarząd Spółki wraz z ogłoszeniem sporządzonym zgodnie z art. 4022 Kodeksu spółek handlowych Spółka przekaże odrębnym raportem bieżącym. W treści Żądania Akcjonariusz złożył wniosek o odwołanie zwołanego na dzień 28 października 2022 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, o którym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 22/2022 oraz 23/2022. W świetle otrzymanych przez Zarząd opinii akcjonariuszy Spółki dot. poprzedniego projektu uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Zarząd uznaje, że nowy projekt uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki załączony do Żądania w sposób pełniejszy adresuje oczekiwania akcjonariuszy finansowych Spółki, umożliwiając im udział w ofercie akcji. Ponieważ nowy projekt ze względów formalnych nie może być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 28 października 2022 r., Zarząd Spółki uznał wniosek Akcjonariusza za zasadny i podjął decyzję o odwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 28 października 2022 r. w siedzibie Spółki.

Załączniki

Inne komunikaty