Trwa ładowanie...
Notowania
CCC: strona spółki
21.10.2022, 20:41

CCC Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CCC S.A. zwołanego na dzień 17 listopada 2022 r.

Działając zgodnie z § 19 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, oraz w nawiązaniu do raportu bieżącego CCC S.A. nr 30/2022 z dnia 21 października 2022 r. Zarząd CCC S.A. („Spółka”) przekazuje w załączniku do niniejszego raportu bieżącego do publicznej wiadomości treść projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CCC S.A. („Walne Zgromadzenie”) zwołanego na dzień 17 listopada 2022 roku.
Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia, o których mowa powyżej, zostały pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą Spółki. Dokumentacja związana z Walnym Zgromadzeniem dostępna jest również na stronie internetowej Spółki pod adresem: https://corporate.ccc.eu/walne-zgromadzenie-akcjonariuszy.

Załączniki

Inne komunikaty