Trwa ładowanie...
Notowania
MABION: strona spółki
26.10.2022, 22:20

MAB Wypowiedzenie przez Spółkę umowy o dofinansowanie projektu „Rozbudowa Centrum Badawczo-Rozwojowego Mabion S.A. - badania nad nową generacją leków"

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 42/2018 z dnia 11 czerwca 2018 roku w sprawie zawarcia umowy o dofinansowanie projektu „Rozbudowa Centrum Badawczo-Rozwojowego Mabion S.A. - badania nad nową generacją leków" (odpowiednio „Umowa” i „Projekt”) w ramach Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz kolejnych raportów dotyczących Projektu, w tym raportu bieżącego nr 10/2022 z dnia 19 kwietnia 2022 roku w sprawie zawarcia aneksu do Umowy, Zarząd Mabion S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż dziś podjął decyzję o wypowiedzeniu Umowy o dofinansowanie.
Wypowiedzenie Umowy związane jest z rozważaną przez Spółkę zmianą zakresu planowanej inwestycji oraz brakiem możliwości realizacji Projektu na warunkach i w terminie przewidzianym w Umowie o dofinansowanie. Zgodnie z Umową całkowity koszt realizacji Projektu został określony w 2018 roku na ok. 173 mln zł, a wartość dofinansowania wynosiła ok. 63 mln zł, z czego do dzisiaj Spółka wykorzystała płatności w łącznej wysokości ok. 0,3 mln zł. Jednocześnie Spółka podkreśla, iż wypowiedzenie Umowy o dofinansowanie nie oznacza rezygnacji Spółki z budowy nowego zakładu Mabion II, stawiając przede wszystkim na istotne zwiększanie zdolności wytwórczych i analitycznych na rzecz klientów zewnętrznych. Spółka prowadzi obecnie prace nad aktualizacją strategii rozwoju, w której zostaną ujęte również rozstrzygnięcia dotyczące wizji dalszej rozbudowy mocy wytwórczych i badawczo-rozwojowych Spółki, uwzględniające rozwój w obszarze CDMO i adekwatne do obecnych oraz przewidywanych potrzeb i możliwości Spółki. O przyjęciu zaktualizowanej strategii rozwoju Spółka poinformuje w trybie raportu bieżącego.

Inne komunikaty