Trwa ładowanie...
Notowania

PRT Rekomendacja Zarządu Spółki w sprawie podjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwały ws. emisji akcji serii G wraz z określeniem planowanych celów wykorzystania środków finansowych pochodzących z emisji akcji.

Zarząd PROTEKTOR S.A. z siedzibą w Lublinie, pod adresem: ul. Vetterów 24A-24B, 20-277 Lublin, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000033534, kapitał zakładowy 9 572 300,00 zł, NIP: 7120102959 („Spółka”), niniejszym informuje, że w dniu 4 listopada 2022 r. podjął uchwałę w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zarekomendowania Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki podjęcia uchwały ws. emisji akcji serii G oraz określenia celów wykorzystania środków finansowych pochodzących z emisji akcji („Uchwała”).
Na mocy Uchwały, Zarząd zarekomendował Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela serii G z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii G i praw do akcji serii G do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmiany Statutu Spółki („Uchwała Emisyjna”).4 Jako cel wykorzystania środków finansowych pozyskanych z emisji akcji serii G oraz uzasadnienie przedłożenia projektu Uchwały Emisyjnej Zarząd wskazuje: 1. konieczność przyśpieszenia działań związanych z reorganizacją zasobów produkcyjnych Grupy w celu poprawy bezpieczeństwa łańcucha dostaw zarówno w perspektywie długo- jak i krótkookresowej, w szczególności poprzez duplikację oprzyrządowania produkcyjnego znajdującego się w fabryce Rida zlokalizowanej w Naddniestrzu (Mołdawia); Duplikacja ma na celu uzyskanie możliwości rozpoczęcia produkcji obuwia aktualnie realizowanego w zakładzie Rida w innym zakładzie produkcyjnym zlokalizowanym w bezpiecznym regionie. Czas trwania procesu duplikacji oprzyrządowania to w przybliżeniu okres ok. 12 miesięcy. W ocenie Zarządu procesu ten powinien zostać rozpoczęty możliwie szybko z uwagi na nieprzewidywalne zdarzenia związane z toczącą się wojną na Ukrainie. Nieprzewidywalność sytuacji wojennej może w skrajnym przypadku doprowadzić do czasowego zablokowania lub całkowitego zatrzymania możliwości produkcji oraz przesyłania towarów do strefy EU. 2. przyśpieszenie optymalizacji dotychczasowej struktury produkcyjnej; Po sprzedaży zakładu TerriPa, przyjęta przez Zarząd strategia zakładała skumulowanie produkcji w dwóch zakładach, których właścicielem jest Grupa Protektor (Rida – Mołdawia (Naddniestrze) oraz Lublin). Podejmowane działania, wraz z duplikacją oprzyrządowania produkcyjnego zlokalizowanego obecnie w zakładzie Rida, spowodują zwiększenie wolumenu produkcji w zakładzie zlokalizowanym w Lublinie, co w efekcie pozytywnie wpłynie na poprawę efektywności kosztowej zakładu poprzez rozwodnienie koszów stałych oraz ograniczenie niewykorzystanych mocy produkcyjnych. Jednakże w pierwszej fazie zmian konieczne jest przeznaczenie dodatkowych środków pieniężnych na zakup materiałów i oprzyrządowania niezbędnego do przeniesienia całego wolumenu produkcji z zakładu TerriPa do zakładu w Lublinie. Proces ten został rozpoczęty w Q1 2022. 3. osiągnięcie następujących korzyści związanych z wdrożeniem nowej architektury produkcji: a) poprawa krótko- i długookresowego bezpieczeństwa łańcuch dostaw; b) ograniczenie kosztów niewykorzystanych mocy produkcyjnych w zakładzie w Lublinie; c) rozwodnienie kosztów stałych i w efekcie poprawa marży na produktach realizowanych w zakładzie w Lublinie; d) wykorzystanie korzyści z prowadzenia działalności w Specjalnej Strefie Ekonomicznej – zakład w Lublinie zlokalizowany jest w SSE EURO-PARK Mielec; e) ograniczenie kosztów transportu Mołdawia – Niemcy; f) ograniczenie kosztów podatku obrotowego naliczanego w Naddniestrzu; g) poprawa rotacji zapasów jako efekt przeniesienia produkcji z zakładu TerriPa do Lublina, tj.: (i) skrócenie cyklu rotacji materiałów do produkcji o ok. 2 tygodnie, (ii) skrócenie cyklu rotacji wyrobów gotowych o 1 tydzień oraz (iii) ograniczenie wartości produkcji w toku o ok. 1 tydzień. Mając na uwadze różne możliwości, w tym produkcję zewnętrzną, w opinii Zarządu najlepszym z możliwych scenariuszy jest skoncentrowanie się na znaczącym zwiększeniu potencjału produkcyjnego zakładu w Lublinie, co w efekcie przełoży się na optymalizację kosztową oraz bezpieczeństwo łańcucha dostaw. W krótkim terminie będzie wymagało to dodatkowych nakładów, które zgodnie z wstępnymi szacunkami Zarządu zwrócą się na przestrzeni 3-4 lat. Dodatkowymi czynnikami mającymi wpływ na decyzję Zarządu o konieczności przyspieszenia działań związanych z nową architekturą produkcji są: a) nieprzewidywalność sytuacji wojennej, szczególnie w świetle decyzji dotyczących mobilizacji rezerwistów w Rosji - niekorzystny rozwój sytuacji wojennej może mieć wpływ na zakłady produkcyjne w Naddniestrzu; b) wzrost kosztów energii elektrycznej, gazu, paliw, co przekłada się na koszty transportu materiałów i wyrobów gotowych (odległość fabryk w Naddniestrzu); c) niestabilność kursowa mająca wpływ na cenę kupowanych materiałów; d) niestabilność łańcuchów dostaw skutkująca koniecznością w niektórych przypadkach zwiększenia stanów magazynowych materiałów w celu utrzymania ciągłości produkcji; e) inflacja w Polsce i EU i jej przewidywania w kolejnych miesiącach; f)przewidywane niekorzystne zachowanie się gospodarki Niemiec (największego rynku zbytu Spółki) w przypadku drastycznego ograniczenia dostaw gazu ziemnego.

Inne komunikaty