Trwa ładowanie...
Notowania
TESGAS: strona spółki
10.11.2022, 16:10

TSG Podpisanie aneksu do umowy znaczącej z Polska Spółką Gazownictwa Sp. z o.o.

Zarząd TESGAS (Emitent, Wykonawca) informuje, iż w dniu 10 listopada 2022 roku, powziął informację o podpisaniu w trybie obiegowym ze spółką Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. (Zamawiający) aneksu nr 1 do umowy znaczącej na "Budowę gazociągów wysokiego ciśnienia: DN 300 o długości około 33,9 km i DN 100 o długości około 1,25 km w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: „Budowa gazociągu relacji Lubienia – Masłów oraz gazociągu relacji Mójcza – Kielce”.
O podpisaniu umowy Emitent informował reportem bieżącym 5/2021. Zgodnie z aneksem nr 1 zmianie uległy: wartość wynagrodzenia z kwoty 53.900.000,00 (słownie: pięćdziesiąt trzy miliony dziewięćset tysięcy złotych) netto, tj. 66.297.000,00 (słownie: sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy złotych 00/100) na kwotę 54.070.000,00 (słownie: pięćdziesiąt cztery miliony siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100) netto, tj. 66.506.100,00 (słownie: sześćdziesiąt sześć milionów pięćset sześć tysięcy sto złotych 00/100) brutto oraz termin wykonania przedmiotu umowy na dzień 30 kwietnia 2023 roku. Pozostałe postanowienia umowy nie uległy zmianie.

Inne komunikaty