Trwa ładowanie...
Notowania
TRAKCJA: strona spółki
10.11.2022, 16:31

TRK Zakończenie procesu cyklicznego przeglądu kontraktów spółki Trakcja S.A. za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2022 roku

Zarząd Spółki Trakcja S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym zakończono proces cyklicznego przeglądu kontraktów długoterminowych na potrzeby przygotowania jednostkowego raportu kwartalnego spółki Trakcja za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2022 roku. W związku z tym Zarząd Spółki przekazuje do publicznej wiadomości jego wpływ na wynik finansowy Spółki za ten okres.
W wyniku przeprowadzonego cyklicznego przeglądu kontraktów zaktualizowano ich budżety pod kątem charakteru, kwot, rozkładu w czasie oraz niepewności co do przychodów oraz przepływów pieniężnych wynikających z ich realizacji. W trakcie aktualizacji budżetów została przeprowadzona analiza szans oraz zagrożeń, w ramach której zostały zidentyfikowane i uwzględnione ryzyka techniczne, realizacyjne i płynnościowe oraz związane z wydłużeniem realizacji kontraktów. W III kwartale 2022 roku wpływ aktualizacji budżetów kontraktów na wynik brutto Spółki był ujemny i wyniósł -61 507 tys. zł. Główne czynniki, które w największym stopniu negatywnie wpłynęły na kwotę aktualizacji to: 1) powrót do założenia o pełnej realizacji jednego z kontraktów kolejowych z uwagi na ustanie przeszkód uniemożliwiających jego wykonanie, w tym ujęcie przewidywanych kosztów jego wydłużenia; 2) ujęcie wyższych kosztów projektowania związanych ze zmianą zakresu prac oraz wzrostem cen; 3) trwająca presja inflacyjna negatywnie wpływająca na koszty realizacji kontraktów; 4) ujęcie oszacowanych kosztów kar umownych. Jednocześnie pozytywny wpływ na tę kwotę miała aktualizacja budżetów kontraktów w zakresie wartości przychodów z tytułu waloryzacji w III kwartale 2022 roku. Wstępne szacunki wyników finansowych zostaną przekazane do publicznej wiadomości po zakończeniu procesu gromadzenia danych finansowych. Ostateczne wyniki finansowe Spółki i Grupy zostaną przekazane w skonsolidowanym raporcie kwartalnym za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2022 roku, który zgodnie z przyjętym kalendarzem publikacji raportów okresowych zostanie opublikowany 24 listopada 2022 roku. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR

Inne komunikaty