Trwa ładowanie...
Notowania

PRT Informacja o wprowadzeniu zmian do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROTEKTOR S.A. na żądanie akcjonariusza Spółki wraz z projektami uchwał.

Zarząd PROTEKTOR S.A. z siedzibą w Lublinie, pod adresem: ul. Vetterów 24A-24B, 20-277 Lublin, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000033534, kapitał zakładowy 9 572 300,00 zł, NIP: 7120102959 („Spółka”), działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym informuje o dokonaniu zmiany porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 1 grudnia 2022 r.
Zmiana zostaje dokonana na żądanie akcjonariusza Spółki – Luma Holding Limited, poprzez dodanie do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia punktu porządku obrad w brzmieniu: „Dokonanie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki”. Szczegółowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmujący dodany na żądanie akcjonariusza punkt porządku obrad zawiera: 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jego zdolności do podejmowania uchwał oraz sporządzenie listy obecności. 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela serii G z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii G i praw do akcji serii G do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmiany Statutu Spółki. 6. Dokonanie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. 7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego Spółka przekazuje uaktualnioną treść projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, obejmującą projekty uchwał zgłoszone przez akcjonariusza do dodanego punktu porządku obrad, a także uaktualnioną treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz formularza do wykonywania głosu przez pełnomocnika. Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

Inne komunikaty