Trwa ładowanie...
Notowania
NEWAG: strona spółki
23.11.2022, 15:05

NWG Decyzja o stwierdzeniu wydania decyzji uwłaszczeniowej z naruszeniem prawa - aktualizacja informacji dotyczących nieruchomości

Zarząd NEWAG S.A. („Spółka”), w nawiązaniu do raportów bieżących nr 9/2015, 37/2015, 50/2015 i 19/2017, informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął wiadomość o wydaniu przez Ministra Rozwoju i Technologii decyzji z dnia 18 listopada 2022 roku (dalej jako „Decyzja Ministra”) stwierdzającej, że decyzja Wojewody Nowosądeckiego z dnia 20 grudnia 1995 roku, dotycząca uwłaszczenia poprzednika prawnego Spółki prawem użytkowania wieczystego nieruchomości złożonej z działek położonych w Nowym Sączu nr 4 w obr. 94, nr 3/3 w obr. 95, nr 132, nr 133, nr 134, nr 135, nr 136, nr 137, nr 155, nr 156/2, nr 156/1 w obr. 63 (dalej jako „Decyzja Uwłaszczeniowa”), została wydana z naruszeniem prawa w części odnoszącej się do działki nr 156/1, w granicach dawnej parceli pgr 1419/30 z lwh 1057.
Decyzja Ministra nie jest ostateczna. W ocenie Spółki Decyzja Ministra narusza prawo w szczególności ze względu na niezastosowanie się przez organ do wytycznych sformułowanych przez Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku, o którym Spółka informowała raportem bieżącym nr 19/2017, oraz brak zebrania materiału dowodowego niezbędnego do prawidłowego rozstrzygnięcia sprawy. Z powyższych względów Spółka złoży wniosek o ponowne rozpoznanie sprawy, a następnie – w razie utrzymania w mocy Decyzji Ministra – skargę do sądu administracyjnego. Niezależnie od powyższego Spółka wyjaśnia, iż Decyzją Ministra nie stwierdzono nieważności Decyzji Uwłaszczeniowej, a jedynie stwierdzono wydanie Decyzji Uwłaszczeniowej z naruszeniem prawa (w odniesieniu do niewielkiej części całej nieruchomości), co oznacza, że Decyzja Uwłaszczeniowa w dalszym ciągu pozostaje w mocy. Tym samym, wedle wiedzy i oceny Spółki nawet ewentualne uprawomocnienie się Decyzji Ministra nie będzie wywoływało negatywnych skutków prawnych dla Spółki, w szczególności nie doprowadzi do utraty przez Spółkę tytułu prawnego do nieruchomości lub jej części, a ewentualne roszczenia finansowe ze strony osób trzecich będą mogły być skutecznie kierowane wyłącznie do Skarbu Państwa, jako podmiotu odpowiedzialnego za wydanie Decyzji Uwłaszczeniowej. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR

Inne komunikaty