Trwa ładowanie...
Notowania
PANOVA: strona spółki
1.12.2022, 17:21

NVA Zawarcie umowy sprzedaży zabudowanych nieruchomości w Chorzowie i Częstochowie oraz umowy sprzedaży udziałów w spółce P.A. NOVA Invest Zielona Góra Sp. z o.o.

Zarząd P.A. NOVA S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 30.11.2022 r. zostały zawarte następujące umowy:
1) umowa sprzedaży nieruchomości zabudowanej parkiem handlowym w Chorzowie pomiędzy TI 4 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie a spółką zależną Emitenta - Park Handlowy Chorzów Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, 2) umowa sprzedaży nieruchomości zabudowanej parkiem handlowym w Częstochowie pomiędzy TI 5 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie a spółką zależną Emitenta – P.A. NOVA Invest Częstochowa Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, 3) umowa sprzedaży 100% udziałów w spółce P.A. NOVA INVEST Zielona Góra Sp. z o.o., będącej właścicielem parku handlowego w Zielonej Górze, pomiędzy Torwell Investment Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie a Emitentem. Strony ustaliły, że cena sprzedaży nieruchomości, o której mowa w pkt. 1) powyżej, stanowi około 7% przychodów grupy kapitałowej P.A. NOVA według ostatniego opublikowanego rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego (w pełnych procentach). Strony ustaliły, że cena sprzedaży nieruchomości, o której mowa w pkt. 2) powyżej, stanowi około 7% przychodów grupy kapitałowej P.A. NOVA według ostatniego opublikowanego rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego (w pełnych procentach). Strony ustaliły, że wartość transakcji sprzedaży udziałów w spółce P.A. NOVA Invest Zielona Góra Sp. z o.o., o której mowa w pkt. 3) powyżej, stanowi około 3% przychodów grupy kapitałowej P.A. NOVA według ostatniego opublikowanego rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego (w pełnych procentach). Wartość transakcji obejmuje wartość rynkową nieruchomości powiększoną o wartość pozostałych aktywów i pomniejszoną o saldo zobowiązań spółki P.A. NOVA Invest Zielona Góra Sp. z o.o., w tym o zobowiązania z tytułu kredytów bankowych jak i o pożyczki udzielone przez Emitenta. Szczegółowe warunki przedmiotowych Umów nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w umowach tego typu. Jednocześnie Emitent informuje, że cena sprzedaży nieruchomości w Chorzowie i Częstochowie, o których mowa powyżej, przewyższa ich wartość zaprezentowaną w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Emitenta, natomiast cena sprzedaży udziałów w spółce P.A. NOVA Invest Zielona Góra Sp. z o.o. przewyższa wartość kapitałów własnych spółki. W związku z zawartymi umowami sprzedaży, o których mowa powyżej, dług netto grupy kapitałowej ulegnie zmniejszeniu o równowartość około 21 mln zł w odniesieniu do wyników finansowych za 3. kwartał 2022 r. Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2023-03-02
NVA Zawarcie warunkowej umowy sprzedaży nieruchomości
11,40
-2,63
2023-02-28
NVA Rezygnacja Wiceprezesa Zarządu Emitenta
11,20
+1,79
2023-02-06
NVA Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA Spółki
12,00
0,00
2023-02-02
NVA Umowa generalnego wykonawstwa robót budowlanych.
11,10
+3,60
2023-02-02
NVA Zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości
11,10
+2,70
2023-01-10
NVA Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA Spółki
11,90
+1,68
2023-01-09
NVA Terminy publikacji raportów okresowych w 2023 roku
11,80
+0,85
2022-12-01
NVA Zawarcie umowy sprzedaży zabudowanych nieruchomości w Chorzowie i Częstochowie oraz umowy sprzedaży udziałów w spółce P.A. NOVA Invest Zielona Góra Sp. z o.o.
11,40
-2,63
2022-11-24
NVA Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu P.A. NOVA S.A.
11,60
0,00
2022-11-24
NVA Powołanie członka Rady Nadzorczej
11,60
0,00