Trwa ładowanie...
Notowania

PRT Informacja o przebiegu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROTEKTOR S.A. w dniu 1 grudnia 2022 r. oraz o treści uchwał Walnego Zgromadzenia.

Zarząd PROTEKTOR S.A. z siedzibą w Lublinie, pod adresem: ul. Vetterów 24A-24B, 20-277 Lublin, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000033534, kapitał zakładowy 9 572 300,00 zł, NIP: 7120102959 („Spółka”), niniejszym informuje o przebiegu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbyło się w dniu 1 grudnia 2022 r. („NWZ”).
W załączeniu do niniejszego raportu Spółka przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez NWZ wraz z wynikami głosowania nad każdą z uchwał, a także treść projektów uchwał, które były poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte. W toku odbytych obrad NWZ odstąpiło od rozpatrzenia następujących punktów planowanego porządku obrad: (i) pkt. 5 – „Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela serii G z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii G i praw do akcji serii G do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmiany Statutu Spółki” oraz (ii) pkt. 6 – „Dokonanie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.” Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że podczas obrad NWZ nie zostały zgłoszone sprzeciwy do protokołu NWZ. Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6), 7), 8) i 9) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

Inne komunikaty