Trwa ładowanie...
Notowania

PRT Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PROTEKTOR S.A. w dniu 1 grudnia 2022 r.

Zarząd PROTEKTOR S.A. z siedzibą w Lublinie, pod adresem: ul. Vetterów 24A-24B, 20-277 Lublin, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000033534, kapitał zakładowy 9 572 300,00 zł, NIP: 7120102959 („Spółka”), niniejszym przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 1 grudnia 2022 r., z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów:
L.p.; Akcjonariusz; Liczba akcji; Liczba głosów; Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów; Procentowy udział w liczbie głosów na NWZ 1. Luma Holding Limited; 6 115 939; 6 115 939; 32,15 %; 49,90 % 2. Piotr Szostak; 2 100 000; 2 100 000; 11,04 %; 17,13 % 3. Mariusz Szymula; 1 995 755; 1 995 755; 10,49 %; 16,28 % 4. Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny; 759 000; 759 000; 3,99 %; 6,19 % * Spółka wskazuje, że Piotr Szostak i Mariusz Szymula są członkami porozumienia, o którego zawarciu Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 56/2018

Inne komunikaty