Trwa ładowanie...
Notowania
EUROTEL: strona spółki
5.12.2022, 13:59

ETL Poręczenie Emitenta jednostce zależnej

Zarząd Eurotel S.A. („Spółka”, „Emitent”, „Poręczyciel”) informuje, iż w dniu dzisiejszym wpłynęła do Spółki trójstronnie podpisana Umowa Poręczenia („Umowa”) z dnia 01 grudnia 2022 r. zawarta pomiędzy spółką zależna Emitenta Viamind Sp. z o.o. („Kupujący”) oraz spółką P4 Sp. z o.o.(„Sprzedający”) a także Emitentem, w której Emitent jako Poręczyciel zobowiązuje się do zapłacenia na rzecz Sprzedającego należności wynikających z dostawy Kupującemu towaru przez Sprzedającego na wypadek, gdyby Kupujący zobowiązania nie wykonał do kwoty 4.500.000 PLN. Poręczenie obowiązuje w stosunku do zobowiązań Kupującego wobec Sprzedającego powstałych od dnia 01 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.
Poręczenie jest terminowe i wygasa po upływie 12 miesięcy od daty wymagalności ostatniej faktury wystawionej w powyższym terminie. Poręczenie jest nieodwołalne i bezwarunkowe. Kryterium powiązań: transakcja z podmiotem zależnym.

Inne komunikaty