Trwa ładowanie...
Notowania
FHDOM: strona spółki
16.12.2022, 11:52

FHD Podpisanie istotnej umowy wekslowej

Zarząd spółki Fundusz Hipoteczny DOM S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 16 grudnia 2022 r. Emitent podpisał umowę wekslową z Total Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie.
Przedmiotem umowy jest regulacja wystawienia przez Emitenta weksla własnego ("Weksel") zupełnego na zlecenie Total FIZ na kwotę 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych zero groszy) z klauzulą "bez protestu", który został przez Emitenta wystawiony w dniu 16 grudnia 2022 r. Total FIZ przyjmie od Emitenta w/w Weksel w zamian za wydanie weksla wystawionego na rzecz Total FIZ w dniu 12 stycznia 2022 r. na kwotę 1.000.000 (słownie: jeden milion) PLN powiększoną o odsetki naliczone od dnia 12 stycznia 2022 r. do dnia 16 grudnia 2022 r. oraz zapłatę kwoty 930.547,95 (słownie: dziewięćset trzydzieści tysięcy pięćset czterdzieści siedem 95/100) PLN na konto Emitenta. Zgodnie z umową Weksel będzie płatny na zlecenie Total FIZ w ciągu 7 dni po okazaniu wraz z należnymi odsetkami. Weksel może zostać przedstawiony do zaznaczenia wizy (okazania weksla) nie później niż 16 grudnia 2023 r. Powyższa umowa została zawarta w ramach zarządzania bieżącą płynnością finansową Emitenta. Powyższa umowa została zawarta na warunkach rynkowych. Powyższa informacja jest publikowana z uwagi na fakt, iż umowa została zawarta z wiodącym akcjonariuszem Emitenta (Total FIZ) oraz ze względu na istotność umowy w zakresie finansowania bieżącej działalności operacyjnej Emitenta.

Inne komunikaty