Trwa ładowanie...
Notowania
REMAK: strona spółki
22.12.2022, 16:08

RMK Zawarcie umowy.

Zarząd Remak-Energomontaż S.A. ("Emitent", "Spółka", "Wykonawca"), informuje, że konsorcjum firm w składzie: Emitent jako lider konsorcjum oraz Zarmen sp. z o.o. jako członek konsorcjum zawarło w dniu 22 grudnia 2022 roku, umowę (dalej jako „Umowa”) z ArcelorMittal Poland S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej ("Zamawiający").
Przedmiotem Umowy są prace na rzecz Zamawiającego polegające na wykonaniu generalnego remontu pompowni i rurociągów technologicznych dla granulacji żużla nr 3 i nr 4 na Wielkim Piecu nr 2 w Dąbrowie Górniczej, przewidywana wartość Umowy wynosi 10.900.000,00 PLN netto. Prace w tym zakresie rozpoczynają się po zwarciu Umowy, a zakończenie prac nastąpi najpóźniej we wrześniu 2023 roku. Umowa przewiduje kary umowne za zwłokę w wykonaniu zobowiązań umownych, których maksymalną wysokość ustalono na 10 % wartości Umowy. Łączna odpowiedzialność Wykonawcy wobec Zamawiającego tytułem realizacji Umowy ograniczona jest do wysokości 100% wartości Umowy netto. Wykonawca nie odpowiada z tytułu deliktów, utraconych korzyści, niedbalstwa, szkód pośrednich i następczych. Zdarzenie zostało uznane za istotne ze względu na jego wartość i znaczenie dla Emitenta.

Inne komunikaty