Trwa ładowanie...
Notowania
IMPERIO: strona spółki
22.12.2022, 16:49

IMP Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania przez akcjonariusza

Spółka pod firmą IMPERIO ASI S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.) (dalej „Ustawa”) informuje, że w dniu 22.12.2022r. otrzymała zawiadomienie od Blanki Błasik oraz Artura Błasik, którzy działając na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1) w związku z art. 69a ust.1 pkt 3) Ustawy zawiadomili, iż w wyniku pośredniego nabycia akcji zwiększyli udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki Imperio Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent” lub „Spółka”).
1. Data i rodzaj zdarzenia, powodującego zmianę udziału, którego dotyczy zawiadomienie: W dniu 19 grudnia 2022 roku, na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej w dniu 16 grudnia 2022 roku, spółka Telma Nieruchomości Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, wobec której podmiotami dominującymi są wspólnie Blanka Błasik i Artur Błasik (działając jako małżonkowie między którymi istnieje porozumienie w zakresie wspólnej polityki wobec tej spółki i posiadając wspólnie większość głosów w organie stanowiącym spółki Telma Nieruchomości Sp. z o.o.), nabyła 470 000 (czterysta siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela Spółki. Nabycie akcji przez spółkę Telma Nieruchomości Sp. z o.o. na podstawie wyżej opisanej czynności nastąpiło od Artura Błasika, który przed czynnością posiadał akcje Spółki bezpośrednio i samoistnie. 2. Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: Przed dokonaniem czynności, o której mowa w pkt 1) Blanka Błasik nie posiadała bezpośrednio ani pośrednio akcji Spółki. Przed dokonaniem czynności, o której mowa w pkt 1) powyżej Artur Błasik posiadał bezpośrednio 470 000 (czterysta siedemdziesiąt tysięcy) akcji Spółki, które reprezentowały 6,00 proc. udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniały do 470 000 (czterysta siedemdziesiąt tysięcy) głosów, stanowiących 6,00 proc. udziału w ogólnej liczbie głosów. 3. Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: Po dokonaniu czynności, o której mowa w pkt 1) powyżej Blanka Błasik nie posiada bezpośrednio akcji Spółki. Po dokonaniu czynności, o której mowa w pkt 1) powyżej Artur Błasik nie posiada bezpośrednio akcji Spółki. Po dokonaniu czynności, o której mowa w pkt 1) powyżej Blanka Błasik i Artur Błasik posiadają pośrednio, tj. za pośrednictwem Spółki Telma Nieruchomości Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, 470 000 (czterysta siedemdziesiąt tysięcy) akcji Spółki, które reprezentują 6,00 proc. udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniają do 470 000 (czterysta siedemdziesiąt tysięcy) głosów, stanowiących 6,00 proc. udziału w ogólnej liczbie głosów. 4. Podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadające akcje spółki: Po dokonaniu czynności, o której mowa w pkt 1) powyżej, współkontrolowana przez Blankę Błasik oraz Artura Błasika spółka Telma Nieruchomości Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi posiada 470 000 (czterysta siedemdziesiąt tysięcy) akcji Spółki, które reprezentują 6,00 proc. udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniają do 470 000 (czterysta siedemdziesiąt tysięcy) głosów, stanowiących 6,00 proc. udziału w ogólnej liczbie głosów. 5. Osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy o ofercie publicznej: Pani Blank Błasik oraz Pan Artur Błasik poinformowali, iż nie istnieją podmioty, o których mowa w art. 87 ust 1 pkt 3) lit c) Ustawy o ofercie. 6. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2, do których nabycia jest uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych, data ich wygaśnięcia oraz data lub termin, w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji: Brak takich głosów. 7. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, rodzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych oraz data wygaśnięcia tych instrumentów finansowych: Brak takich głosów. 8. Łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie pkt 3, 6 i 7 i jej procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: Łączna suma liczby głosów w Spółce oraz łączny procentowy udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 9 Ustawy o ofercie, posiadane bezpośrednio przez Blankę Błasik wynoszą 0 (zero) głosów, stanowiących 0,00 proc. udziału w ogólnej liczbie głosów. Łączna suma liczby głosów w Spółce oraz łączny procentowy udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 9 Ustawy o ofercie, posiadane bezpośrednio przez Artura Błasika wynoszą 0 (zero) głosów, stanowiących 0,00 proc. udziału w ogólnej liczbie głosów. Łączna suma liczby głosów w Spółce oraz łączny procentowy udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 9 Ustawy o ofercie, posiadane pośrednio przez Blankę Błasik oraz Artura Błasika, tj. za pośrednictwem spółki Telma Nieruchomości Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi wynoszą 470 000 (czterysta siedemdziesiąt tysięcy), stanowiących 6,00 proc. udziału w ogólnej liczbie głosów.

Inne komunikaty