Trwa ładowanie...
Notowania
ATCCARGO: strona spółki
22.12.2022, 17:50

ATA Informacja o zmniejszeniu ilości akcji posiadanych przez akcjonariuszy Spółki do poziomu poniżej 1% ogólnej liczby głosów.

Zarząd Spółki ATC Cargo S.A. z siedzibą w Gdyni (dalej: "Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 22 grudnia 2022 roku, otrzymał zawiadomienie od akcjonariusza Spółki Pana Jacka Szczegodzińskiego, który działając jako strona porozumienia akcjonariuszy z dnia 21 maja 2021 roku, o którym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 2/2021 z dnia 28 maja 2021 roku, poinformował Emitenta o zmniejszeniu ilości akcji posiadanych przez członków powyższego porozumienia – akcjonariuszy Piotra Ignasiaka, Arkadiusza Ignasiaka i Jacka Szczegodzińskiego - do poziomu poniżej 1% ogólnej liczby głosów.
Pełna treść złożonego przez Akcjonariusza zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego. Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Osoby reprezentujące Spółkę: · Marcin Karczewski - Prezes Zarządu · Wiktor Bąk - Wiceprezes Zarządu

Załączniki

Inne komunikaty