Trwa ładowanie...
Notowania
MBANK: strona spółki
23.12.2022, 11:23

MBK Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2023 roku

Zarząd Spółki mBank S.A. ("Bank") podaje do wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych:
1) Skonsolidowany oraz jednostkowy raport roczny za 2022 r. – 2 marca 2023 r. 2) Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2023 r. – 28 kwietnia 2023 r. 3) Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2023 r. zawierający półroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe – 28 lipca 2023 r. 4) Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2023 r. – 31 października 2023 r. 5) Skonsolidowany oraz jednostkowy raport roczny za 2023 r. – 1 marca 2024 r. Ponadto, Zarząd Banku informuje o rezygnacji z publikacji raportów kwartalnych za II i IV kwartał na podstawie § 79 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. Jednocześnie, Zarząd Banku podaje do wiadomości, że 9 lutego 2023 r. zostaną przekazane w formie raportu bieżącego wybrane niezaudytowane dane finansowe dla Grupy mBanku S.A. za IV kwartał 2022 r., a 8 lutego 2024 r. zostaną przekazane w formie raportu bieżącego wybrane niezaudytowane dane finansowe dla Grupy mBanku S.A. za IV kwartał 2023 r.

Inne komunikaty