Trwa ładowanie...
Notowania
RAFAKO: strona spółki
30.12.2022, 16:46

RFK Emisja obligacji Emitenta w ramach pomocy publicznej na rzecz Emitenta.

Zarząd RAFAKO S.A. z siedzibą w Raciborzu („Emitent”), w nawiązaniu do raportów bieżących Emitenta: (i) numer 27/2021 z dnia 9 lipca 2021 roku, informującego o wydaniu przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. z siedzibą w Warszawie („ARP”) działającą w imieniu i na rzecz ministra właściwego do spraw gospodarki, w dniu 9 lipca 2021 roku, w sprawie znak BZR.7701.86.2020, decyzji o udzieleniu Emitentowi pomocy na restrukturyzację w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 lipca 2020 roku o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców („Decyzja”), którą to Decyzją uwzględniono wniosek Emitenta w całości, (ii) numer 89/2022 z dnia 21 grudnia 2022 roku, informującego o wydaniu w dniu 21 grudnia 2022 roku przez ARP działającą w imieniu i na rzecz ministra właściwego do spraw gospodarki decyzji zmieniającej Decyzję, (iii) numer 90/2022 z dnia 23 grudnia 2022 roku, informującego o zawarciu pomiędzy Emitentem, ARP oraz TRIGON Domem Maklerskim S.A. („TRIGON”) umowy wykonawczej do Decyzji w przedmiocie emisji obligacji, będących zgodnie z Decyzją formą pomocy na restrukturyzację na rzecz Emitenta („Obligacje” i „Umowa Wykonawcza”), jak również (iv) numer 91/2022 z dnia 28 grudnia 2022 roku, informującego o otrzymaniu przez Emitenta od ARP działającej w imieniu i na rzecz ministra właściwego do spraw gospodarki, w wykonaniu Decyzji i Umowy Wykonawczej, ceny emisyjnej za Obligacje tj. kwoty 100.000.000,00 zł (sto milionów złotych), podaje do wiadomości publicznej, iż w dniu 30 grudnia 2022 roku Emitent otrzymał od TRIGON potwierdzenia rejestracji Obligacji w Krajowym Depozycje Papierów Wartościowych, a więc emisji Obligacji w wykonaniu Decyzji i Umowy Wykonawczej.

Inne komunikaty