Trwa ładowanie...
Notowania
IZOSTAL: strona spółki
5.01.2023, 13:16

IZS Zwiększenie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Izostal S.A. powyżej 5% przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska S.A.

Zarząd Izostal S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 5 stycznia 2023 roku otrzymał zawiadomienie od Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Allianz Polska S.A. z siedzibą w Warszawie zarządzającego Allianz Polska Otwartym Funduszem Emerytalnym (Allianz OFE), przekazane na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. W zawiadomieniu poinformowano Spółkę, że w wyniku połączenia na podstawie art. 67 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 105 z późn. zm.; „Ustawa o Funduszach Emerytalnych”) oraz art. 492 § 1 pkt 1 KSH, w dniu 30.12.2022r. ze spółką Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva Santander Spółka Akcyjna zarządzające Drugim Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny (Drugi Allianz OFE), udział w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów spółki Izostal S.A. na rachunkach Allianz OFE i Drugi Allianz OFE zwiększył się powyżej 5%.
Zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem: „Przed połączeniem: Na rachunku Allianz OFE zapisanych było 586 818 akcji, stanowiących 1,79 % udziału w kapitale zakładowym spółki, co dawało prawo do wykonywania 586 818 głosów z akcji stanowiących 1,79 % udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA spółki. Na rachunku Drugiego Allianz OFE, zapisanych było 1 411 424 akcji, stanowiących 4,31 % udziału w kapitale zakładowym spółki, co dawało prawo do wykonywania 1 411 424 głosów z akcji stanowiących 4,31 % udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA spółki. Po połączeniu: Łącznie stan na rachunkach Allianz OFE i Drugi Allianz OFE zwiększył się do 1 998 242 akcji, stanowiących 6,10% udziału w kapitale zakładowym spółki, co daje prawo do wykonywania 1 998 242 głosów z akcji stanowiących 6,10% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA spółki. Jednocześnie Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska S.A., zarządzające łącznie Allianz OFE i Drugi Allianz OFE informuje, że: - nie posiada podmiotów zależnych posiadających akcje Spółki, - nie zachodzi sytuacja opisana w art. 69 ust. 4 pkt 6 ww. ustawy, - nie posiada również instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1) i 2) w/w ustawy.” Otrzymane przez Spółkę zawiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki

Inne komunikaty