Trwa ładowanie...
Notowania

OPL Allianz OFE przekroczył 5% akcji w Orange Polska.

Allianz OFE przekroczył 5% akcji w Orange Polska
Na podstawie art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 roku, Zarząd Orange Polska S.A.(„Orange Polska”) informuje, iż otrzymał w dniu 5 stycznia 2023 r. następujące zawiadomienie od PTE Allianz Polska S.A.: „Na podstawie art. 69 w związku z art. 87 ust. 1 pkt 2b Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska S.A. zarządzające Allianz Polska Otwartym Funduszem Emerytalnym, dalej Allianz OFE, zarządzające Allianz Polska Dobrowolnym Funduszem Emerytalnym, dalej Allianz DFE uprzejmie informuje, iż w wyniku połączenia na podstawie art. 67 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 105 z późn. zm.; „Ustawa o Funduszach Emerytalnych”) oraz art. 492 § 1 pkt 1 KSH, w dniu 30.12.2022r. ze spółką Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva Santander Spółka Akcyjna zarządzające Drugim Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny (Drugi Allianz OFE), udział w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów spółki Orange Polska S.A. na rachunkach Allianz OFE, Allianz DFE i Drugi Allianz OFE zwiększył się powyżej 5%. Przed połączeniem: Łącznie na rachunkach Allianz OFE i Allianz DFE zapisanych było 34 584 302 akcji, stanowiących 2,64 % udziału w kapitale zakładowym spółki, co dawało prawo do wykonywania 34 584 302 głosów z akcji stanowiących 2,64 % udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA spółki. Na rachunku Drugiego Allianz OFE, zapisanych było 66 488 705 akcji, stanowiących 5,07 % udziału w kapitale zakładowym spółki, co dawało prawo do wykonywania 66 488 705 głosów z akcji stanowiących 5,07 % udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA spółki. Po połączeniu: Łącznie stan na rachunkach Allianz OFE, Allianz DFE i Drugi Allianz OFE zwiększył się do 101 073 007 akcji, stanowiących 7,70 % udziału w kapitale zakładowym spółki, co daje prawo do wykonywania 101 073 007 głosów z akcji stanowiących 7,70 % udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA spółki. Jednocześnie Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska S.A., zarządzające łącznie Allianz OFE, Allianz DFE i Drugi Allianz OFE informuje, że: · nie posiada podmiotów zależnych posiadających akcje Spółki, · nie zachodzi sytuacja opisana w art. 69 ust. 4 pkt 6 ww. ustawy, · nie posiada również instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1) i 2) w/w ustawy”.

Inne komunikaty