Trwa ładowanie...
Notowania
UNIMOT: strona spółki
9.01.2023, 13:48

UNT Zawarcie przez Emitenta przedwstępnej warunkowej umowy sprzedaży 100 proc. udziałów w spółce Olavion sp. z o.o.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 47/2022 z 14 listopada 2022 r. oraz raportu bieżącego nr 49/2022 z 9 grudnia 2022 r., Zarząd UNIMOT S.A. z siedzibą w Zawadzkiem („Emitent”) informuje o zawarciu 9 stycznia 2023 r. przez Emitenta przedwstępnej warunkowej umowy sprzedaży 100 proc. udziałów w spółce Olavion sp. z o.o. („Umowa Przedwstępna”, „Olavion”) od dwóch osób fizycznych, w tym wspólnika większościowego („Sprzedający”) oraz siedmiu członków kadry menadżerskiej („Kadra Menadżerska”).
Na podstawie Umowy Przedwstępnej, Strony zobowiązały się do zawarcia umów przyrzeczonych sprzedaży łącznie 100 proc. udziałów Olavion („Transakcja”). Pierwsza umowa zostanie zawarta ze Sprzedającymi i będzie dotyczyła 90 proc. udziałów Olavion, pozostałe umowy zostaną zawarte z Kadrą Menadżerską i będą dotyczyły 10 proc. udziałów Olavion. Zawarcie umów przyrzeczonych uzależnione jest od spełnienia się warunków, w tym w szczególności: uzyskania zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zawarcia długoterminowej umowy przewozowej pomiędzy UNIMOT Paliwa Sp. z o.o. a Olavion, a także niewystąpienia w okresie do dnia zawarcia umów przyrzeczonych negatywnych zdarzeń związanych z obciążeniem udziałów, a także podejmowaniem niekorzystnych czynności skutkujących zmianami w sytuacji gospodarczej i finansowej Olavion. Ustalono termin spełnienia powyższych warunków zawieszających do 30 czerwca 2023 r. Dodatkowymi warunkami zawarcia umów przyrzeczonych z Kadrą Menadżerską są m.in. utrzymanie obecnego składu zarządu Olavion i kadry kluczowych managerów oraz sporządzenie sprawozdań finansowych Olavion za lata 2023 i 2024. W związku z tym ustalono, że termin nabycia 10 proc. udziałów od Kadry Menadżerskiej nastąpi nie później niż do 7 lipca 2025 r. Istotne warunki Transakcji, w tym mechanizm ustalania ceny sprzedaży udziałów w Olavion zostały przedstawione w raporcie bieżącym nr 47/2022 z 14 listopada 2022 r. Emitent przypomina, że łączna wartość Transakcji nabycia 100 proc. udziałów w Olavion zostanie określona na dzień przeprowadzenia transakcji i podana przez Emitenta w raporcie bieżącym. Emitent uznał niniejszą informację za poufną z uwagi na potencjalny wpływ Transakcji na sytuację gospodarczą, majątkową i finansową Emitenta i jego Grupy Kapitałowej.

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2023-03-14
UNT Zawarcie umowy o gwarancję ubezpieczeniową
99,80
+1,40
2023-03-07
UNT Zawarcie przez Emitenta umowy sprzedaży 90 proc. udziałów w spółce Olavion sp. z o.o.
106,40
-0,38
2023-02-22
UNT Zawarcie kolejnych umów na zakup wagonów kolejowych o istotnej łącznej wartości
107,00
0,00
2023-02-08
UNT Wstępne szacunkowe wybrane dane finansowe za IV kwartał i cały 2022 rok
110,20
-0,54
2023-02-03
UNT Zawarcie przez UNIMOT Investments sp. z o.o. przyrzeczonej warunkowej umowy nabycia 100 proc. akcji Lotos Terminale S.A.
106,80
+1,12
2023-01-31
UNT Zawarcie przez Emitenta i UNIMOT Investments sp. z o.o. porozumienia w sprawie zabezpieczenia akcyzowego w związku z planowaną transakcją nabycia 100 proc. akcji Lotos Terminale S.A. oraz zabezpieczenie przez Emitenta zobowiązań w postaci wystawienia weksla in blanco
109,20
+4,95
2023-01-25
UNT Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2023 r.
107,20
+1,49
2023-01-09
UNT Zawarcie przez Emitenta przedwstępnej warunkowej umowy sprzedaży 100 proc. udziałów w spółce Olavion sp. z o.o.
91,00
+2,53
2022-12-30
UNT Odstąpienie od publikacji prognozy skonsolidowanej EBITDA skorygowanej na 2023 r. z powodu braku możliwości oszacowania wpływu zewnętrznych czynników niezależnych od Emitenta oraz planowanego nabycia 100 proc. akcji Lotos Terminale S.A.
91,00
-1,21
2022-12-21
UNT Podpisanie przez spółkę zależną od Emitenta drugiego aneksu do Umowy Kredytów zawartej w związku z finansowaniem nabycia akcji Lotos Terminale S.A.
90,90
0,00