Trwa ładowanie...
Notowania
NEWAG: strona spółki
9.01.2023, 14:17

NWG Znaczne pakiety akcji/Zmiana stanu posiadania

Zarząd NEWAG S.A. („Spółka”) informuje, że otrzymał od Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska S.A., zarządzające Allianz Polska Otwartym Funduszem Emerytalnym („Allianz OFE”) oraz zarządzające Allianz Polska Dobrowolnym Funduszem Emerytalnym („Allianz DFE”), zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Spółki na podstawie art. 69 w związku z art. 87 ust. 1 pkt 2b Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska S.A., zarządzające Allianz OFE oraz zarządzające Allianz DFE, poinformowało, iż w wyniku połączenia na podstawie art. 67 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 105 z późn. zm.; „Ustawa o Funduszach Emerytalnych”) oraz art. 492 § 1 pkt 1 KSH, w dniu 30.12.2022r. ze spółką Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva Santander Spółka Akcyjna zarządzające Drugim Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny („Drugi Allianz OFE”), udział w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów Spółki na rachunkach Allianz OFE, Allianz DFE i Drugi Allianz OFE zwiększył się powyżej 5%. Przed połączeniem: Łącznie na rachunkach Allianz OFE i Allianz DFE zapisanych było 3.550 akcji, stanowiących 0,01% udziału w kapitale zakładowym Spółki, co dawało prawo do wykonywania 3.550 głosów z akcji stanowiących 0,01% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA Spółki. Na rachunku Drugiego Allianz OFE, zapisanych było 3.600.000 akcji, stanowiących 8,00% udziału w kapitale zakładowym Spółki, co dawało prawo do wykonywania 3.600.000 głosów z akcji stanowiących 8,00% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA Spółki. Po połączeniu: Łącznie stan na rachunkach Allianz OFE, Allianz DFE i Drugi Allianz OFE zwiększył się do 3.603.550 akcji, stanowiących 8,01% udziału w kapitale zakładowym Spółki, co daje prawo do wykonywania 3.603.550 głosów z akcji stanowiących 8,01% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA Spółki. Jednocześnie Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska S.A., zarządzające łącznie Allianz OFE, Allianz DFE i Drugi Allianz OFE poinformowało, że: - nie posiada podmiotów zależnych posiadających akcje Spółki, - nie zachodzi sytuacja opisana w art. 69 ust. 4 pkt 6 ww. ustawy, - nie posiada również instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1) i 2) w/w ustawy. Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2554). (Dz. U. z 2005 roku Nr 184 poz. 1539).

Inne komunikaty