Trwa ładowanie...
Notowania
ENELMED: strona spółki
9.01.2023, 15:08

ENE Terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 roku

Zarząd Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej (dalej: Spółka) przekazuje do publicznej wiadomości daty przekazywania raportów okresowych Spółki w 2023 roku:
1. Raporty roczne: - jednostkowy raport roczny Spółki za 2022 rok: 27 kwietnia 2023 r. (czwartek), - skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej ENEL-MED za 2022 rok: 27 kwietnia 2023 r. (czwartek), 2. Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2023 roku: 28 września 2023 r. (czwartek), 3. Skonsolidowane raporty kwartalne: - skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej ENEL-MED za I kwartał 2023 roku: 30 maja 2023 r. (środa), - skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej ENEL-MED za III kwartał 2023 roku: 29 listopada 2023 r. (środa). Jednocześnie Zarząd oświadcza, że zgodnie z § 62 ust. 1 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Spółka nie będzie przekazywała odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych oraz jednostkowego raportu półrocznego. Skonsolidowane raporty kwartalne oraz skonsolidowany raport półroczny będą zawierały odpowiednio kwartalną informację finansową oraz półroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe. Ponadto Zarząd informuje, że zgodnie z § 79 ust. 2 ww. rozporządzenia Spółka nie będzie przekazywała skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2022 roku oraz skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2023 roku.

Inne komunikaty