Trwa ładowanie...
Notowania
PANOVA: strona spółki
10.01.2023, 15:20

NVA Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA Spółki

Zarząd spółki P.A. NOVA S.A. z siedzibą w Gliwicach ("Spółka") otrzymał zawiadomienie Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Allianz Polska S.A. sporządzone na podstawie art. 69 w związku z art. 87 ust. 1 pkt 2b Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2022, poz. 2554) informujące, że w wyniku połączenia na podstawie art. 67 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 105 z późn. zm.) oraz art. 492 § 1 pkt 1 KSH, w dniu 30.12.2022 r. ze spółką Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva Santander Spółka Akcyjna zarządzające Drugim Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny (Drugi Allianz OFE), udział w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów Emitenta na rachunkach Allianz OFE, Allianz DFE i Drugi Allianz OFE zwiększył się powyżej 5%.
Przed połączeniem, łącznie na rachunkach Allianz OFE i Allianz DFE zapisanych było 0 akcji, stanowiące 0,00% udziału w kapitale zakładowym spółki, co dawało prawo do wykonywania 0 głosów z akcji stanowiących 0,00% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA Spółki. Na rachunku Drugiego Allianz OFE, zapisanych było 924.104 akcje, stanowiące 9,24% udziału w kapitale zakładowym spółki, co dawało prawo do wykonywania 924.104 głosów z akcji stanowiących 6,51% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA Spółki. Po połączeniu, stan na rachunkach Allianz OFE, Allianz DFE i Drugi Allianz OFE osiągnął łącznie poziom 924.104 akcje, stanowiące 9,24% udziału w kapitale zakładowym spółki, co daje prawo do wykonywania 924.104 głosów z akcji stanowiących 6,51% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA Spółki. Jednocześnie Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska S.A., zarządzające łącznie Allianz OFE, Allianz DFE i Drugi Allianz OFE poinformowało, że: • nie posiada podmiotów zależnych posiadających akcje Spółki, • nie zachodzi sytuacja opisana w art. 69 ust. 4 pkt 6 ww. ustawy, • nie posiada również instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1) i 2) w/w ustawy. Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Inne komunikaty