Trwa ładowanie...
Notowania
CFSA: strona spółki
12.01.2023, 18:46

CFS Zawarcie aneksów do umów zakazu sprzedaży akcji serii F z członkami zarządu Spółki

Zarząd Centrum Finansowe S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2022 z dnia 9 lutego 2022 r. w sprawie zawarcia przez Spółkę umów objęcia akcji serii F oraz umów zakazu sprzedaży akcji serii F z członkami zarządu Spółki oraz raportu bieżącego nr 2/2023 z dnia 12 stycznia 2023 r. w sprawie treści uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 12 stycznia 2023 r. informuje o zawarciu w dniu dzisiejszym, tj. 12 stycznia 2023 r., z Prezesem Zarządu Spółki Panem Piotrem Szynalskim oraz z Wiceprezes Zarządu Spółki Panią Beatą Borowiecką aneksów do umów zakazu sprzedaży akcji serii F („Aneksy”).
Aneksy zostały zawarte w związku z podjęciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 12 stycznia 2023 roku uchwały nr 5 w sprawie zmiany uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Centrum Finansowe Spółka Akcyjna z siedzibą Warszawie z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii F w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru obecnych akcjonariuszy Spółki, dematerializacji oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji serii F do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmiany statutu Spółki („Uchwała nr 5 WZA z dnia 11 stycznia 2022 r.”). Na postawie zmienionego brzmienia § 1 ust. 7 Uchwały nr 5 WZA z dnia 11 stycznia 2022 r., po dniu 11 stycznia 2023 r., każdy z Członków Zarządu jest uprawniony do zbycia do 140.000 akcji Spółki, na rzecz innego akcjonariusza posiadającego co najmniej 5 % głosów na walnym zgromadzeniu Spółki bądź na rzecz innego podmiotu wskazanego przez takiego akcjonariusza Spółki. Wprowadzenie warunku, o którym mowa w zdaniu powyższym ma na celu zachowanie stabilnej struktury akcjonariatu. Aneksy zostały zawarte w celu dostosowania treści umów zakazu sprzedaży akcji serii F do treści Uchwały nr 5 WZA z dnia 11 stycznia 2022 r. w brzmieniu uwzględniającym zmiany dokonane uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 12 stycznia 2023 r.

Inne komunikaty