Trwa ładowanie...
Notowania
KETY: strona spółki
13.01.2023, 11:06

KTY Terminy publikacji raportów okresowych oraz kalendarz wydarzeń korporacyjnych w 2023 roku

Zarząd Grupy Kęty S.A. (dalej: Spółka lub Emitent) informuje o terminach publikacji raportów okresowych w 2023 roku:
1) Skonsolidowany raport kwartalny: •za I kwartał 2023 r. - 19 kwietnia 2023 roku, •za III kwartał 2023 r. - 18 października 2023 roku, 2) Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2023 r. – 2 sierpnia 2023 roku, 3) Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2022 r. – 23 marca 2023 roku. Ponadto zarząd Spółki, działając na podstawie §62 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (dalej: Rozporządzenie) informuje o zamiarze nieprzekazywania odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych i odrębnego jednostkowego raportu półrocznego. Skonsolidowane raporty kwartalne zawierać będą kwartalne informacje finansowe Emitenta, a skonsolidowany raport półroczny zawierać będzie półroczne skrócone sprawozdanie finansowe Emitenta wraz z raportem firmy audytorskiej z przeglądu. Jednocześnie Spółka informuje, że zgodnie z §79 ust. 2 Rozporządzenia nie będzie publikowała jednostkowego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2022 roku oraz za II kwartał 2023 roku. Kalendarz zawierający informacje o najważniejszych wydarzeniach korporacyjnych w 2023 roku dostępny jest na stronie internetowej Spółki: https://grupakety.com/relacje-inwestorskie/grupa-kety-na-gpw/kalendarz-korporacyjny/ Podstawa prawna: §80 ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Inne komunikaty