Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
PEPEES: strona spółki
17.01.2023, 17:03

PPS Korekta raportu nr 1/2023

Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. ("Spółka"), niniejszym przekazuje korektę raportu nr 1/2023 z dnia 17 stycznia 2023 r. Powodem korekty jest omyłkowe wskazanie w treści raportu nr 1/2023 nieprawidłowych dat w jakich prowadzony będzie skup akcji własnych oraz błędnej daty przewidywanego terminu zawarcia i rozliczenia transakcji.
Błędna treść: „2. Oferty sprzedaży akcji mogą być składane w okresie od 17 stycznia 2023 r. do 24 stycznia 2023 r. Przewidywany termin zawarcia i rozliczenia transakcji to 27 stycznia 2023 r.” Prawidłowa treść: „2. Oferty sprzedaży akcji mogą być składane w okresie od 19 stycznia 2023 r. do 27 stycznia 2023 r. Przewidywany termin zawarcia i rozliczenia transakcji to 1 lutego 2023 r.” Pozostałe informacje wskazane w raporcie 1/2023 są prawidłowe. Poniżej Spółka zamieszcza tekst jednolity raportu 1/2023: Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. _"Spółka"_, działając na podstawie art. 17 ust. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na ryku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE _"Rozporządzenie MAR"_, przekazuje do publicznej wiadomości informację poufną, której przekazanie do wiadomości publicznej zostało opóźnione przez Spółkę w dniu 16 stycznia 2023 r. Treść opóźnionej informacji poufnej: "Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. _"Spółka"_, w związku z zakończeniem programu odkupu akcji własnych ogłoszonego raportem bieżącym nr 15/2022 z dnia 29 czerwca 2022 r., informuje o podjęciu decyzji o przeprowadzeniu skupu akcji własnych na podstawie zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji _"Zaproszenie"_. Skup akcji własnych na podstawie Zaproszenia prowadzony będzie zgodnie z upoważnieniem udzielonym przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwałą nr 28 z dnia 14 kwietnia 2022 r. Zaproszenie dotyczyć będzie nabycia nie więcej niż 1.000.000 akcji zwykłych Spółki na okaziciela oznaczonych kodem PLPEPES00018, reprezentujących łącznie nie więcej niż 1,05% kapitału zakładowego Spółki oraz ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki _"Akcje"_. Cena nabycia akcji własnych wynosić będzie równa 1,65 zł za Akcję. Zaproszenie będzie skierowane do wszystkich akcjonariuszy Spółki. Zaproszenie zostanie umieszczone na stronie internetowej spółki http://www.pepees.pl/skup-akcji-wlasnych zakładka relacje inwestorskie oraz na stronie internetowej firmy inwestycyjnej pośredniczącej w skupie akcji własnych. Spółka będzie miała prawo do odstąpienia od Zaproszenia zarówno przed jak i po rozpoczęciu przyjmowania ofert sprzedaży. Szczegółowe zasady i warunki oraz informacje dotyczące sposobu przeprowadzenia skupu zawarte zostaną w Zaproszeniu. Zaproszenie nie będzie stanowić wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych". Publikacja przedmiotowej informacji została opóźniona z uwagi na to, że jej niezwłoczne przekazanie mogłoby naruszyć uzasadnione interesy Spółki. Informacja ta dotyczy bowiem decyzji podjętej przez Zarząd Spółki o ogłoszeniu skupu akcji własnych, która zgodnie z wewnętrznymi uregulowaniami Spółki _tj. §4 uchwały nr 28 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 kwietnia 2022 r._ dla swojej skuteczności wymagała zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą Spółki. Zgoda Rady Nadzorczej byłą z kolei warunkiem zawarcia umowy z firmą inwestycyjną pośredniczącą w skupie. Zgodnie z art. 17 ust. 4 akapit trzeci Rozporządzenia MAR, Emitent natychmiast po publikacji niniejszego raportu poinformuje Komisję Nadzoru Finansowego o opóźnieniu ujawnienia informacji poufnej, składając stosowne wyjaśnienia. Jednocześnie Zarząd wskazuje, że: 1. na przeprowadzenie skupu zgodę wyraziła Rada Nadzorcza Spółki uchwałą z dnia 17 stycznia 2023 r., 2. Oferty sprzedaży akcji mogą być składane w okresie od 19 stycznia 2023 r. do 27 stycznia 2023 r. Przewidywany termin zawarcia i rozliczenia transakcji to 1 lutego 2023 r. 3. Skup zostanie przeprowadzony za pośrednictwem Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. 4. Zaproszenie stanowi załącznik do niniejszego raportu i zostało zamieszczone na stronie internetowej spółki http://www.pepees.pl/skup-akcji-wlasnych zakładka relacje inwestorskie oraz na stronie internetowej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A.: https://bossa.pl/oferta/rynek-pierwotny/skup-akcji.

Załączniki

Inne komunikaty