Trwa ładowanie...
Notowania
MENNICA: strona spółki
18.01.2023, 11:04

MNC Terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 roku

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej "Emitentem" lub "Spółką"), działając na podstawie § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018.757 z dnia 2018.04.20 ze zm.) (dalej "Rozporządzenie"), informuje o datach przekazywania raportów okresowych w 2023 roku:
1) Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2022 rok - dnia 24 marca 2023 r. 2) Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2023 roku - dnia 16 maja 2023 r. 3) Jednostkowy i skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2023 roku - dnia 4 sierpnia 2023 r. 4) Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2023 roku - dnia 31 października 2023 r. Na podstawie § 79 ust. 2 Rozporządzenia, Emitent informuje o rezygnacji z publikacji skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania kwartalnego za IV kwartał 2023 r. oraz skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania kwartalnego za II kwartał 2023 r. Ponadto, zgodnie z § 62 ust. 1 Rozporządzenia, Emitent informuje, iż w rozszerzonych skonsolidowanych raportach kwartalnych będą zawarte odpowiednio kwartalne skrócone jednostkowe sprawozdania finansowe. Tym samym Emitent nie będzie przekazywał odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych.

Inne komunikaty