Trwa ładowanie...
Notowania

BAH Stałe daty przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2023

Zarząd British Automotive Holding S.A. [Emitent], działając na podstawie § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757) [Rozporządzenie], niniejszym podaje do publicznej wiadomości stałe daty przekazywania przez Emitenta raportów okresowych w roku obrotowym 2023:
- jednostkowy raport roczny za rok 2022 – 27 kwietnia 2023 roku; - skonsolidowany raport roczny za rok 2022 – 27 kwietnia 2023 roku; - skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał roku 2023 – 30 maja 2023 roku; - skonsolidowany raport półroczny za I półrocze roku 2023 – 28 września 2023 roku; - skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał roku 2023 – 29 listopada 2023 roku. Stosownie do postanowień § 62 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Zarząd Emitenta oświadcza, że zamierza przekazywać do publicznej wiadomości skonsolidowane raporty kwartalne zawierające kwartalną informację finansową zawierającą informacje określone w § 66 ust. 1-4, ust. 5 zdanie pierwsze, ust. 8 pkt 13 oraz ust. 9 Rozporządzenia oraz skonsolidowany raport półroczny zawierający półroczne skrócone sprawozdanie finansowe, wraz z raportem firmy audytorskiej z przeglądu lub sprawozdaniem z badania tego sprawozdania, zawierające bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych oraz skróconą informację dodatkową, zawierającą te informacje i dane, które są istotne dla właściwej oceny sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowego Emitenta, a nie zostały zamieszczone w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym. W związku z powyższym Emitent nie będzie przekazywał w roku 2023 raportów kwartalnych i raportu półrocznego odrębnych od raportów skonsolidowanych. Dodatkowo, zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia Zarząd Emitenta informuje, że Emitent nie będzie przekazywać raportów kwartalnych za odpowiednio za IV kwartał 2022 roku oraz za II kwartał 2023 roku.

Inne komunikaty