Trwa ładowanie...
Notowania
AGORA: strona spółki
18.01.2023, 19:58

AGO Korekta raportu bieżącego nr 1/2023 (Odpis aktualizujący wartość aktywów)

Zarząd Agora S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Agora”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2023 z dnia 18 stycznia 2023 r. w sprawie odpisu aktualizującego wartość aktywów koryguje treść raportu w zakresie braku wpływu odpisu aktualizującego na wynik netto Spółki w czwartym kwartale 2022 r.
Skorygowana treść raportu bieżącego: Zarząd Agory S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka" lub "Agora") informuje, iż zgodnie z wymogami Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Grupa Agora ("Grupa") jest w trakcie weryfikowania wyceny swoich aktywów m.in. w oparciu o długoterminowe prognozy finansowe poszczególnych segmentów Grupy. Prowadzone analizy wykazały konieczność dokonania odpisu w segmencie Prasa Cyfrowa i Drukowana. Kwota odpisu ma wpływ na wynik netto Grupy Agora w czwartym kwartale 2022 r. Odpis aktualizujący dotyczy wartości goodwill przypisanego do segmentu Prasa Cyfrowa i Drukowana. Wpływ tego odpisu na skonsolidowany wynik netto Grupy Agora to 43,4 mln zł. Jednostkowa wartość pozostałych odpisów nie jest istotna z punktu widzenia Spółki i Grupy Agora. Wszystkie powyższe dane są wstępnymi, niezaudytowanymi danymi szacunkowymi i mogą ulec zmianie w toku finalizowania prac nad sprawozdaniami finansowymi za 2022 r. Dodatkowe informacje na temat odpisów aktualizujących Spółka przedstawi w sprawozdaniu finansowym za 2022 r. Jednocześnie Spółka informuje, że szacowany odpis ma charakter jednorazowy i niepieniężny oraz nie wpłynie na sytuację płynnościową Spółki i Grupy ani na jej zamierzenia strategiczne. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2023-03-27
AGO Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Agory S.A. zwołanym na dzień 1 marca 2027 r. i kontynuowanym po przerwie w dniu 27 marca 2023 r.
5,76
-1,56
2023-03-27
AGO Uchwały podjęte po przerwie w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Agora S.A. w dniu 27 marca 2023 r.
5,76
-1,56
2023-03-24
AGO Zgłoszenie przez akcjonariusza projektów uchwał do spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Agora S.A.
5,56
-1,98
2023-03-15
AGO Przewidywane księgowe zdarzenie jednorazowe wpływające istotnie na dane finansowe za 1. kwartał 2023 roku
6,00
-3,17
2023-03-01
AGO Ogłoszenie przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 1 marca 2023 r.
5,80
+1,72
2023-02-27
AGO Zawarcie Umowy Sprzedaży 110 udziałów w spółce Eurozet sp. z o.o. z SFS Ventures s.r.o. z siedzibą w Pradze w wykonaniu Opcji Call 1
5,56
+3,42
2023-02-27
AGO Podjęcie przez Spółkę decyzji o zamiarze wykonania opcji kupna 11% udziałów spółki Eurozet sp. z o.o. i złożenie przez Spółkę zawiadomienia o żądaniu wykonania Opcji Call 1
5,56
+3,42
2023-02-27
AGO Zakończenie negocjacji i zawarcie przez Spółkę z SFS Ventures s.r.o. z siedzibą w Pradze umowy pożyczki na finansowanie nabycia przez Spółkę 110 udziałów w spółce Eurozet sp. z o.o. od SFS Ventures s.r.o., w wyniku którego to nabycia Spółka stanie się większościowym wspólnikiem spółki Eurozet sp. z o.o. oraz dokumentów zabezpieczenia spłaty pożyczki
5,56
+3,42
2023-02-27
AGO Zakończenie negocjacji i podpisanie aneksu nr 6 do umowy wspólników Eurozet
5,56
+3,42
2023-02-27
AGO Zmiana do umowy o kredyt w rachunku bieżącym oraz do umowy o kredyt inwestycyjny zawartych przez Spółkę z Santander Bank Polska S.A
5,56
+2,52