Trwa ładowanie...
Notowania
AUXILIA: strona spółki
19.01.2023, 16:29

AUX Zawarcie aneksu do umowy o kredyt w rachunku bieżącym

Zarząd Spółki Auxilia S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka", "Emitent") informuje, iż w 19 stycznia 2023 r. powziął informację o obustronnym podpisaniu aneksu nr 5 do umowy o kredyt w rachunku w rachunku bieżącym ("Aneks") zawartej pomiędzy Emitentem a Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, mającemu na celu aktualizację warunków udzielonego kredytu.
W wyniku zawarcia Aneksu maksymalny limit zadłużenia w rachunku bieżącym udzielony Spółce został ustalony na 3.300.000,00 zł (słownie: trzy miliony trzysta tysięcy złotych) z zaznaczeniem, iż kwota dostępnego finansowania ulegać będzie stopniowemu, równomiernemu zmniejszeniu do wartości 2.500.000,00 zł (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych) na koniec okresu obowiązywania kredytu. Okres obowiązywania kredytu ustalono na 12 miesiące od dnia zawarcia Aneksu, tj. do dnia 17.01.2024 r. Kredyt oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej równej wysokości stawki referencyjnej WIBOR 3M powiększonej o marżę Banku w wysokości 2,50 pkt. proc. Szczegółowe warunki udzielonego kredytu nie odbiegają od powszechnie obowiązujących standardów rynkowych. Aneks zawarty został w celu zagwarantowania Spółce dodatkowych źródeł finansowania bieżącej działalności, które będzie mogła ona wykorzystać w zależności od aktualnych potrzeb. Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na istotną wartość kredytu w rachunku bieżącym udzielonego Spółce na podstawie powyższej umowy oraz potencjalnie istotny wpływ na kształtowanie się przyszłej sytuacji gospodarczej, finansowej oraz majątkowej Grupy Kapitałowej Emitenta

Inne komunikaty