Trwa ładowanie...
Notowania
BOGDANKA: strona spółki
19.01.2023, 17:12

LWB Informacja w sprawie wstępnych wyników finansowych za 2022 r.

Zarząd Spółki Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 19 stycznia 2023 r. powziął informację o wstępnych wynikach finansowych Grupy Kapitałowej LW Bogdanka za 2022 r. i podjął decyzję o przekazaniu ich do publicznej wiadomości.
Skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej LW Bogdanka za 2022 r.: Przychody ze sprzedaży netto: 2.451,7 mln zł EBITDA: 610,0 mln zł EBIT: 200,3 mln zł Zysk netto: 175,6 mln zł Produkcja węgla handlowego w 2022 roku wyniosła 8.401 tys. ton, sprzedaż 8.400 tys. ton. Istotny wpływ na wyniki osiągnięte w 2022 r. miały nagłe i niemożliwe do przewidzenia utrudnienia w prowadzeniu wydobycia, które wystąpiły w III kwartale 2022 r. W ścianie 3/VII/385 uruchomionej w dniu 31.08.2022 r. nastąpił wzrost ciśnienia eksploatacyjnego w wyniku czego doszło do jej zaciśnięcia. W związku z zaistniałą sytuacją, zaktualizowany został plan produkcyjny na 2022 r. oraz 2023 r. do poziomu ok. 8,3 mln ton węgla handlowego, o czym Spółka informowała raportami bieżącymi nr 19/2022 z dnia 14 września 2022 r. oraz 21/2022 z dnia 27 września 2022 r. Konsekwencją spadku produkcji węgla handlowego był spadek wielkości sprzedaży, jednakże wyższa cena sprzedaży pozwoliła utrzymać wartość przychodów na poziomie zbliżonym do roku ubiegłego. Zmniejszenie produkcji wpłynęło na spadek nominalnych kosztów działalności Spółki, przy jednoczesnym wzroście jednostkowego kosztu wydobycia, ze względu na to, że przeważającą cześć kosztów produkcji węgla, zwłaszcza w krótkim okresie czasu, stanowią koszty stałe. Poza powyższym, w omawianym okresie nie wystąpiły inne zdarzenia jednorazowe, mające istotny wpływ na prezentowane wyniki. Osiągnięty poziom produkcji jest zgodny ze zaktualizowanym celem produkcyjnym na 2022 r. Ostateczne wyniki zostaną szczegółowo przedstawione w sprawozdaniu finansowym LW Bogdanka S.A. oraz skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej LW Bogdanka za 2022 rok.

Inne komunikaty