Trwa ładowanie...
Notowania
CFSA: strona spółki
19.01.2023, 17:14

CFS Wpis zastawu rejestrowego do rejestru zastawów

W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 24/2022 z dnia 23 grudnia 2022 r. w sprawie zawarcia aneksu do umowy kredytu rewolwingowego udzielonego Spółce przez Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”), Zarząd Spółki Centrum Finansowe S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym z Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XI Wydziału Gospodarczego – Rejestru Zastawów, postanowienia z 10 stycznia 2023 roku o wpisaniu zastawu rejestrowego do rejestru zastawów.
Zastaw rejestrowy został ustanowiony w celu zabezpieczenia ww. kredytu obrotowego, na wszystkich 52 (pięćdziesięciu dwóch) certyfikatach inwestycyjnych serii IV CF1 Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w Warszawie posiadanych przez Spółkę. Najwyższa suma zabezpieczenia, do której można żądać zaspokojenia z przedmiotu zabezpieczenia, wynosi 10.500.000,00 zł (słownie: dziesięć milionów pięćset tysięcy złotych). Wg wyceny otrzymanej od towarzystwa funduszy inwestycyjnych odpowiedzialnego za zarządzanie CF1 Niestandaryzowanym Sekurytyzacyjnym Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym, wartość 52 (pięćdziesięciu dwóch) certyfikatów inwestycyjnych serii IV tego funduszu na dzień 30.12.2022 roku wynosiła 7.976.704,32 (słownie: siedem milionów dziewięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset cztery złote 32/100).

Inne komunikaty