Trwa ładowanie...
Notowania
IDMSA: strona spółki
19.01.2023, 21:17

IDM Powołanie osoby zarządzającej

IDM Spółka Akcyjna (dalej: Spółka lub IDM SA) działając na podstawie § 5 pkt. 5 w zw. z § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (dalej: Rozporządzenie) informuje, że:
1. w dniu 19 stycznia 2023 r. Rada Nadzorcza Spółki powołała Pana Andrzeja Łaszkiewicza do pełnienia funkcji Członka Zarządu IDM SA, 2. Panu Andrzejowi Łaszkiewiczowi została powierzona funkcja Wiceprezesa Zarządu. Według przekazanych informacji Pan Andrzej Łaszkiewicz: 1) Posiada wykształcenie zasadnicze zawodowe. 2) zajmował lub zajmuje stanowiska w następujących podmiotach (przebieg kariery zawodowej): 1994-1997 Działalność gospodarcza Import-Export handel obwoźny –właściciel 2005-2007 Działalność gospodarcza Lexsped Spedycja międzynarodowa- właściciel 2006-2011 Numen Sp. z o.o.- dyrektor administracyjny od 2016- IDMS.A.- członek Rady Nadzorczej od 2017 Nordic Development S.A.- członek Rady Nadzorczej 2017-2019 Bogatynia City Mall Sp. z o.o.- prezes Zarządu 2017-2020 Apartamenty Wilanów Sp. z o.o.- prezes Zarządu od 2019 New Tech Capital S.A. – członek Rady Nadzorczej od 2020 Towarzystwo Inwestycyjne Epoka S.A. – członek Rady Nadzorczej od 2021 Gospodarstwo Zdrzewno sp. z o.o. – członek Zarządu od 2021 Ekologiczne Gospodarstwo Rolne Wysoka Dąbrowa Sp. z o.o. – członek Zarządu od 2022 Willa Duszniki Sp. z o.o.- członek Zarządu 3) poza przedsiębiorstwem IDM SA nie wykonuje działalności, która to działalność byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w IDM SA, 4) nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, 5) nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS, 6) jest aktywnym inwestorem giełdowym związanym z rynkiem kapitałowym od 1997 r.

Inne komunikaty