Trwa ładowanie...
Notowania

MSP Powołanie nowego Członka Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A.

Zarząd Mostostal Płock S.A. informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 20 stycznia 2023 roku powołało w skład Rady Nadzorczej XI Kadencji Spółki Mostostal Płock S.A. XI kadencji następującą osobę:
Marcin Kondraszuk - jest absolwentem wydziału Zarządzania Produkcją, Politechniki Warszawskiej. Ukończył wiele specjalistycznych szkoleń z zakresu analizy strategicznej przedsiębiorstwa, organizacji i zarządzania, oraz planowania finansowego. Od 27 lat związany jest z obszarem organizacji i zarządzania spółkami, w tym notowanymi na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W latach 1996-1998 związany z Praktyczną Szkołą Innowacji, gdzie jako konsultant brał udział w organizacji i szkoleniu pracowników przedsiębiorstw branży budowlanej, transportowej oraz FMCG w zakresie zarządzania organizacją, analizy finansowej oraz zarządzania personelem. W latach 2003-2007 był Prokurentem, a następnie Wiceprezesem w spółce Towarowa Park Sp. z o.o., realizującej projekt deweloperski w centrum Warszawy. W latach 2003-2022 był członkiem Rady Nadzorczej Mieleckiego Przedsiębiorstwa Budowlanego S.A., a w okresie 2013-2014 - członkiem Rady Nadzorczej REMAK S.A. Od lipca 1998 związany jest z Mostostalem Warszawa S.A. W latach 2001-2012 był zastępcą, a następnie od 2006 Dyrektorem Biura Organizacyjno-Prawnego kierując obsługą prawną Spółki i realizując kompleksową obsługę jej organów. Od 2012 do 2018 zajmował stanowisko Dyrektora Biura Zarządu. Od 2018 do dzisiaj jest Dyrektorem Biura Wsparcia Produkcji i Organizacji, kierując obszarem organizacyjnym Spółki, obszarem compliance, zarządzaniem roszczeniami, a także obsługą gwarancyjną zrealizowanych projektów. Od lipca 2012 jest Prokurentem Mostostalu Warszawa S.A. Zasiada w Radach Nadzorczych AMK Kraków S.A., Mostostal Power Development Sp. z o.o. Jako nowy Członek Rady Nadzorczej powołana do składu Rady Nadzorczej XI kadencji Spółki Mostostal Płock S.A. kandydat złożył wszystkie wymagane przepisami prawa oświadczenia, Pan Marcin Kondraszuk nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec Mostostal Płock S.A. jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, lub jako członek organu spółki kapitałowej, nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organów. Jednocześnie oświadczył, że nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Podstawa prawna § 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. Zarząd Mostostal Płock S.A.

Inne komunikaty