Trwa ładowanie...
Notowania
BUMECH: strona spółki
24.01.2023, 16:19

BMC Terminy publikacji raportów okresowych w roku 2023

BUMECH S.A. (dalej: Spółka, Emitent) informuje o terminach przekazywania raportów okresowych w 2023 roku:
Raport roczny: - Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2022 rok – 18 kwietnia 2023 roku. Raporty kwartalne: - Skonsolidowany raport za I kwartał 2023 roku – 23 maja 2023 roku - Skonsolidowany raport za III kwartał 2023 roku – 21 listopada 2023 roku. Emitent składa oświadczenie o zamiarze przekazywania skonsolidowanych raportów kwartalnych zawierających kwartalną informację finansową, o której mowa w § 62 ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 roku (dalej: RMF). W związku z uregulowaniami §79 ust. 2 RMF Emitent informuje, iż Spółka nie będzie publikowała raportu okresowego za drugi i czwarty kwartał 2023 roku. Raport półroczny: - Jednostkowy i skonsolidowany raport za pierwsze półrocze 2022 roku – 19 września 2023 roku. Prezentacja skonsolidowanego raportu półrocznego wraz ze skróconym półrocznym sprawozdaniem finansowym, z raportem firmy audytorskiej z przeglądu lub sprawozdaniem z badania tego sprawozdania nastąpi na podstawie § 62 ust. 3 RMF.

Inne komunikaty