Trwa ładowanie...
Notowania
EVEREST: strona spółki
24.01.2023, 17:15

NXG Terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 roku

Zarząd Nexity Global S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Spółka lub Emitent) informuje, iż w 2023 roku obrotowym raporty okresowe będą publikowane w następujących terminach:
- raport roczny za rok 2022 - w dniu 27 kwietnia 2023 roku, - raport kwartalny za I kwartał 2023 roku - w dniu 26 maja 2023 roku, - raport półroczny za pierwsze półrocze 2023 roku - w dniu 28 września 2023 roku, - raport kwartalny za III kwartał 2023 roku - w dniu 16 listopada 2023 roku. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że w związku ze zbyciem udziałów dwóch spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, które podlegały konsolidacji, Spółka nie ma już obowiązku sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych. Zarząd Spółki informuje także, iż zgodnie z §79 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (dalej: Rozporządzenie), Emitent nie będzie przekazywał raportów kwartalnych za IV kwartał 2022 r. i za II kwartał 2023 r.

Inne komunikaty