Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
MONNARI: strona spółki
24.01.2023, 17:42

MON Terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 r.

Zgodnie z § 80 ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim dalej Rozporządzenie, Zarząd MONNARI TRADE S.A. (dalej Emitent) podaje terminy przekazywania do publicznej wiadomości raportów okresowych w roku 2023.
Raporty za 2022 r. -skonsolidowany raport roczny za 2022 r. - 28.04.2023 r. - jednostkowy raport roczny za 2022 r. - 28.04.2023 r. Raporty kwartalne za 2023 r.: - rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2022 r. - 30.05.2023 r. - rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2022 r.- 29.11.2023 r. Działając zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia, Emitent nie będzie przekazywał kwartalnego oraz skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2022 r. oraz II kwartał 2023 r. Ponadto, na podstawie § 62 ust. 1 Rozporządzenia, Emitent nie będzie publikował odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych, ponieważ skonsolidowane raporty kwartalne zawierać będą kwartalne informacje finansowe. Raport półroczny za I półrocze 2023 r.: - Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2023 roku - 29 września 2023 roku. Emitent informuje, że rozszerzony skonsolidowany raport półroczny będzie rozszerzony o elementy, o których mowa w § 62 ust. 3 Rozporządzenia, wobec czego, zgodnie z tym przepisem, nie będzie publikowany odrębny raport półroczny.

Inne komunikaty