Trwa ładowanie...
Notowania
RAFAKO: strona spółki
24.01.2023, 23:07

RFK Aktualizacja informacji odnośnie do projektu Jaworzno – przedłużenie okresu obowiązywania gwarancji należytego wykonania kontraktu.

Zarząd RAFAKO S.A. z siedzibą w Raciborzu („Emitent”), podaje do wiadomości publicznej, iż w dniu 24 stycznia 2023 roku, doszło do przedłużenia do dnia 10 marca 2023 roku okresu obowiązywania gwarancji należytego wykonania w zakresie realizacji Kontraktu numer 2013/0928/Ri na „Budowę nowych mocy w technologiach węglowych w TAURON Wytwarzanie S.A. – Budowę bloku energetycznego o mocy 910 MW na parametry nadkrytyczne w Elektrowni Jaworzno III – Elektrownia II – w zakresie: kocioł parowy, turbozespół, budynek główny, część elektryczna i AKPiA bloku” („Kontrakt”) wiążącego Emitenta i Mostostal Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie jako wykonawcę oraz TAURON Wytwarzanie S.A. z siedzibą w Jaworznie („TAURON Wytwarzanie”) jako zamawiającego, a także do przedłożenia TAURON Wytwarzanie dokumentów potwierdzających przedłużenie okresu obowiązywania gwarancji należytego wykonania w zakresie realizacji Kontraktu.
Zarząd Emitenta wyjaśnia, iż przed przedłużeniem, o którym mowa powyżej, okres obowiązywania gwarancji należytego wykonania w zakresie realizacji Kontraktu upływał 14 lutego 2023 roku. Nadto, Zarząd Emitenta wyjaśnia, że łączna kwota gwarancji należytego wykonania w zakresie realizacji Kontraktu nie uległa zmianie i wynosi 549.820.561,76 zł (pięćset czterdzieści dziewięć milionów osiemset dwadzieścia tysięcy pięćset sześćdziesiąt jeden złotych i 76/100).

Inne komunikaty