Trwa ładowanie...
Notowania

PFG Informacja o zawarciu porozumienia oraz poddanie się egzekucji

Zarząd Prefa Group S.A. (dalej również „Spółka” lub Emitent”) w nawiązaniu do raportu ESPI 97/2021 z dnia 09 grudnia 2021 roku dot. zawarcia umowy na wykonawstwo inwestycji Perła Łazarza przez spółkę zależną Prefa Construction sp. z o.o. informuje, iż w dniu 24 stycznia 2023 roku zostało podpisane trójstronne porozumienie pomiędzy Prefa Construction Sp. z o.o, Inwestycje Mieszkaniowe Sp. z o.o (dalej: spółki zależne) oraz osobą prawną niepowiązaną z Emitentem (dalej: Porozumienie) w sprawie harmonogramu płatności wynagrodzenia wynikającego z umowy o roboty budowlane oraz projekt wykonawczy.
W związku z zawarciem niniejszego Porozumienia Spółki zależne zobowiązały się do ustanowienia dodatkowego zabezpieczenia zapłaty całości należnego wynagrodzenia. Jednocześnie wraz podpisaniem niniejszego Porozumienia, Spółki zależne solidarnie poddają się egzekucji w trybie art. 777 § 1 punkt 5) Kodeksu postępowania cywilnego do kwoty 5.000.000,00 zł (pięć milionów złotych).

Inne komunikaty