Trwa ładowanie...
Notowania
CANNABIS: strona spółki
27.01.2023, 16:48

CBD Przydział warrantów subskrypcyjnych serii C

Zarząd Cannabis Poland S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) niniejszym informuje, iż w dniu dzisiejszym doszło do przydziału warrantów subskrypcyjnych serii C uprawnionym do ich objęcia na podstawie uchwały nr 1/01/2023.
Zgodnie z powyższym, w związku z treścią §7c. statutu Spółki, przydzielonych zostało 34.140.000 warrantów subskrypcyjnych serii C uprawniających do objęcia akcji na okaziciela Spółki serii I o wartości nominalnej 0,10 zł każda, z wyłączeniem prawa poboru wyemitowanych na podstawie uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28.11.2022 roku („Warranty Subskrypcyjne”). Warranty Subskrypcyjne zostały przydzielone jednemu inwestorowi.

Inne komunikaty